Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РК на БЛС – ВАРНА

 

На свое заседание от 05.02.2013г., във връзка с влезли в сила от 01.01.2013г. промени в Устава на БЛС, УС РК на БЛС - Варна прие следните промени във видовете и цените на издаваните документи от колегията, както следва:

/Изменения с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от 02.11.2017г./

 

І. Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за членство /оригинална бланка/ – цена 3.00 лева

Необходими документи:

1.     Попълване на Заявление за членство, във връзка с чл.32 от ЗСОЛЛДМ – по образец;

2.     Прилагане ксерокопия на посочените в Заявлението документи и Свидетелство за съдимост в оригинал;

Срок за издаване - 2 седмици.

ІІ. Издаване на дубликат на УДОСТОВЕРЕНИЕ за членство – цена 6.00лева

Необходими документи:

1.      Попълване на Заявление за издаване на дубликат – по образец;

2.      Попълване на актуални данни в Заявлението за членство с прилагане на неподадените до този моменти документи изискуеми в Заявлението;

Срок за издаване – 1 седмица.

ІІІ. Издаване на дубликат на УДОСТОВЕРЕНИЕ за членство с вписана придобита специалност – цена 6.00лева

Необходими документи:

1.     Попълване на Заявление за издаване на дубликат – по образец;

2.     Попълване на актуални данни в Заявлението за членство с прилагане на неподадените до този моменти документи изискуеми в Заявлението;

3.     Предоставяне на оригинал и ксерокопие на Свидетелството за придобита специалност;

Срок за издаване – 1 седмица.

ІV. Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за липса на наложени наказания от БЛС за представяне пред Министерство на здравеопазването – цена 10.00лева

Необходими документи:

1. Попълване на Заявление за издаване на Удостоверението – по образец;

2. Свидетелство за съдимост;

3. Попълване на актуални данни в Заявлението за членство с прилагане на неподадените до този моменти документи изискуеми в Заявлението;

Срок за издаване – 1 седмица.

V. /Отменен с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от 07.05.2019г./

VІ. Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за липса на наложени наказания, което да послужи пред УС на БЛС за издаване на СЕРТИФИКАТ за добра медицинска практика - безплатно

Необходими документи:

1. Попълване на Заявление за издаване на Удостоверението – по образец;

2. Свидетелство за съдимост;

3. Попълване на актуални данни в Заявлението за членство с прилагане на неподадените до този моменти документи изискуеми в Заявлението;

Срок за издаване – 1 седмица.

VІІ. /Изменение с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от 02.11.2017г./ Издаване по електронен път на изходящо УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл.34 от Устава на БЛС на редовен член на РК на БЛС – Варна, за работа на територията на друга колегия – цена 6.00лева

Необходими документи:

1. Попълване на Заявление за издаване на Служебната бележка – по образец;

3. Попълване на актуални данни в Заявлението за членство с прилагане на неподадените до този моменти документи изискуеми в Заявлението;

Срок за издаване – 1 седмица.

VІІІ. /Изменение с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от 02.11.2017г./ Издаване на входящо УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл.34 от Устава на БЛС на лекар редовен член в друга колегия, даващо му право да практикува на територията на РК на БЛС - Варна – годишна такса равна на размера на годишния членски внос в колегията.

Необходими документи:

1. Попълване на Заявление за издаване на Удостоверението – по образец;

2.  Удостоверение от Районната колегия, където е  редовното членство, че е уведомена, за това че лекарят ще практикува и на територията на РК на БЛС – Варна;

3.  Прилагане на ксерокопия на документите изискуеми в Заявлението за членство в РК на БЛС – Варна;

Срок за издаване – 1 седмица.

4. При практикуване за срок по-кратък от 12 месеца, в Заявлението изрично се упоменава срока, както и в издаваното въз основа на това Удостоверение, като се заплаща такса според месеците на практикуване в размер на 8.00лева месечно.

ІХ./Отменен с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от 07.05.2019г./ 

Х. /Отменен с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от 07.05.2019г./

ХІ. /Изменение с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от

 02.11.2017г./ Издаване по електронен път на ОТЧИСЛИТЕЛНА

 БЕЛЕЖКА - безплатно.

Необходими документи:

1.  Попълване на Заявление за издаване на Отчислителната бележка – по образец;

Срок за издаване – 1 седмица.

ХІІ. Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО ЧЛЕНСТВО – безплатно, при заплатен дължим членски внос в Редовен регистър.

ХІІІ. Издаване на ЕВРОПЕЙСКА ЧЛЕНСКА КАРТА – безплатно.

XIV. Преиздаване на ЕВРОПЕЙСКА ЧЛЕНСКА КАРТА – 5.00 лева

 

Подаването и получаването на документи от РК на БЛС – Варна става лично или чрез упълномощено лице.

 

 

                                                                                                УС РК на БЛС - Варна

Публикивано от Светлин Митев на 15.05.2013 11:03:33
Последна редакция 08.05.2019 21:03:09
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация