Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Виртуална библиотека
ПРАВИЛА ЗА ЧЛЕНСТВО В РК на БЛС - ВАРНА

Във връзка с чл.3 от ЗСОЛЛДМ, чл.34 от Устава на БЛС и чл.3 от Устава на РК на БЛС-Варна, на свои заседания на 05.02.2013г. и на 15.04.2013, съгласно чл.27 от Устава на Районната колегия, УС РК на БЛС – Варна утвърди следните

ПРАВИЛА ЗА ЧЛЕНСТВО В РК на БЛС - ВАРНА:

/Изменения с решение на УС РК на БЛС – Варна от 02.11.2017г./

 

Членовете на РК на БЛС – Варна членуват в:

І. Редовен регистър, с дължим членски внос осем лева.

ІІ. Доброволен регистър, с дължим членски внос четири лева, като в зависимост от заявените обстоятелства, членството е в следните подрегистри:

-         Регистър за запазване на УИН;

-         Регистър на майки с деца от 0 до 2 год. на детето;

-         Регистър за временна нетрудоспособност от 2 до 6 месеца.

ПРАВИЛА:

1.     Вписването в регистрите на РК на БЛС - Варна е задължително след придобиване на диплома за висше образование Магистър по специалност Медицина и професионална квалификация МАГИСТЪР-ЛЕКАР, минимум до две седмици преди сключване на трудов или граждански договор за длъжност изискваща висше медицинско образование - лекар.

2.     Вписването на лекари специализанти или докторанти в Регистрите на РК на БЛС - Варна е доброволно до момента, в който започнат да получават приходи от лекарска дейност, т.е. трудов, граждански договор или самоосигуряващ се. Доброволното членство изисква заплащане на четири лева членски внос и членство в Регистър за запазване на УИН.

3.     Първоначалното вписване е задължително в Редовен регистър на РК на БЛС - Варна и обвързано с издаване на УИН и Удостоверение за членство, след което се членува в съответния регистър, а именно:

- Лекарите работещи на трудов или граждански договор, или самоосигуряващи се, както и лекарите на длъжност, за която по длъжностна характеристика се изисква висше медицинско образование, задължително членуват в Редовен регистър от датата на сключване на договора.

- Лекарите специализанти и докторанти членуват в Регистър за запазване на УИН до момента, в който сключат граждански или трудов договор, след което преминават също в Редовен регистър, независимо от това дали специализацията продължава или вече е приключила.

- Лекарите, които временно не практикуват медицинска професия или са в чужбина имат право да преминат от Редовен регистър в Регистър за запазване на УИН, с членски внос в размер на четири лева, до подновяване на дейността си като лекари на територията на Р.България или чрез подаване на Заявление да бъдат доброволно извадени от регистрите на БЛС, с което им се отнема  и УИН-а.

- Лекарите в продължителен болничен от два до шест месеца членуват в Регистър за временна нетрудоспособност с членски внос в размер на четири лева месечно.

- Лекарите в майчинство за отглеждане на детето от 0 до 2 години, членуват в Регистър на майки с деца от 0 до 2 години, като заплащат членски внос в размер на четири лева месечно.

- Лекарите с временна нетрудоспособност над шест месеца, както и майките с деца над 2г., които са в неплатен отпуск за отглеждане на дете, до подновяване на лекарската си дейност, чрез подаване на Заявление могат: 1.Да запазят членството си в регистъра, в който са били понастоящем с членски внос в размер на четири лева месечно; 2.Да бъдат доброволно извадени от регистрите на БЛС, с което им се отнема  и УИН-а.

- Пенсионерите които продължават да практикуват лекарска професия плащат пълен членски внос, а тези които не практикуват имат право да запазят членството си ако желаят в Регистър за запазване на УИН или чрез подаване на Заявление доброволно да бъдат изключени от Регистрите на БЛС, с което им се отнема  и УИН-а.

4. След подаване на Заявление за доброволно изваждане от регистрите на БЛС, възстановяването на членство се осъществява, чрез подаване на Заявление за възстановяване с приложен пълен комплект от документи изискуеми в Заявлението за членство. В този случай лекарят няма задължения за минал период и не заплаща глоба за възстановяването на членството си.

5. Въз основа на решения на УС РК на БЛС – Варна по чл.27 ал.2 от Устава на РК на БЛС - Варна, възстановяването на членство се осъществява както по предходната т.4.

6. При самоизключване от регистрите на БЛС, в следствие неплащане на членски внос за срок по-дълъг от законоустановения, възстановяването на членство се осъществява чрез подаване на Заявление за възстановяване с приложени пълния комплект от документи изискуеми в Заявлението за членство, плюс заплащане на дължимия членски внос до датата на изваждане от регистъра на БЛС и глоба в размер на 50.00лева.

7. Удостоверение за актуално членство получават само лекарите членуващи в Редовен регистър на РК на БЛС – Варна, заплатили редовен членски внос в размер на 8.00лева към датата на издаването.

8. Съгласно чл.19 (7) от Устава на РК на БЛС – Варна, лекар, практикуващ постоянно (едновременно) на територията на повече от една районна лекарска колегия, подава заявление за вписване и членува в колегия по свой избор, като уведомява за наличието и на друга месторабота:

- когато територията на РК  на БЛС – Варна е следващо място на работа, лекарят подава лично или чрез упълномощен представител, заявление за работа на територията на колегията, придружено от документите по чл.19, ал. 3, т. 1-7 от Устава на РК на БЛС - Варна както и изходящо Удостоверение по чл.34, ал.7 от Устава на БЛС по електронен път, че е уведомена районната колегия, където членува редовно, за това, че лекарят ще практикува и на територията на РК на БЛС – Варна. Съгласно чл.31 от Устава на РК на БЛС – Варна, УС на РК на БЛС Варна определя такса в размер на 8.00лева месечно, която се заплаща наведнъж за целия период на практикуване на територията на РК на БЛС – Варна, но не по –дълъг от една календарна година, което е и периода на действие на издаваното входящо Удостоверение по чл.34, ал.7 от Устава на БЛС. Процедурата се повтаря през следващата календарна година, ако лекарят продължава да практикува и на територията на РК на БЛС – Варна, като тогава към заявлението се представя само изходящо Удостоверение по чл.34, ал.7 от Устава на БЛС по електронен път от Районната колегия на БЛС, където е редовното членство, и отново се заплаща посочената такса.

- когато основното членство е в РК на БЛС-Варна, а лекарят желае да практикува и на територията на друга районна колегия, подава заявление, с което уведомява за това, и въз основа на което получава изходящо Удостоверение по чл.34, ал.7 от Устава на БЛС по електронен път от РК на БЛС – Варна за съответната районна колегия. УС РК на БЛС – Варна определя такса в размер на 6.00лева за издаването по електронен път на същото изходящо Удостоверение по чл.34 ал.7 от Устава на БЛС, което е валидно за срок от една календарна година от датата на издаване.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

За промените във всички описани по-горе обстоятелства се попълва Заявление и се прилагат нужните документи.

Срок за издаване или потвърждаване на УИН – 2 седмици.

Срок за уведомяване на колегията за промени в гореописаните обстоятелства – 2 седмици. При неспазване на посочения срок, лекарят членува в регистъра при заварено положение, като заплаща и съответния членски внос, до датата на уведомяване на колегията за настъпилата промяна в обстоятелствата.

При възникване на специфични казуси, неописани в по-горните пунктове, свързани с членството на даден лекар в РК на БЛС – Варна, се подава собственоръчно написано Заявление, придружено с  документи, което се разглежда на заседание на Управителния съвет и се приема конкретно решение.

 

                                                                                      УС РК на БЛС - Варна

Публикивано от Светлин Митев на 15.05.2013 11:18:57
Последна редакция 12.03.2018 22:18:25
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 11 + 9 = ?
Най-четено
Връзки
Етични кодек...
Удостоверени...
Сайтове с мед...
Други докуме...
Членове на Ко...
Дубликат на У...
Контакти
ОБЯВИ
Членове на Ко...
Последно във форума
изпращане на...
относно Анке...
новите рецеп...
Превенция на...
Новите прави...
Трябва ли БЛС...
Национална з...
"Св.Анна&quo...
Как да се орг...
СДО
Администрация