Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
ПРАВИЛА ЗА ЧЛЕНСТВО В РК на БЛС - ВАРНА

Във връзка с чл.3 от ЗСОЛЛДМ, чл.34 от Устава на БЛС и чл.3 от Устава на РК на БЛС-Варна, на свои заседания на 05.02.2013г. и на 15.04.2013, съгласно чл.27 от Устава на Районната колегия, УС РК на БЛС – Варна утвърди следните

ПРАВИЛА ЗА ЧЛЕНСТВО В РК на БЛС - ВАРНА:

/Изменения с решение на УС РК на БЛС – Варна от 02.11.2017г./

 

Членовете на РК на БЛС – Варна членуват в:

І. Редовен регистър, с дължим членски внос осем лева.

ІІ. Доброволен регистър, с дължим членски внос четири лева, като в зависимост от заявените обстоятелства, членството е в следните подрегистри:

-         Регистър за запазване на УИН;

-         Регистър на майки с деца от 0 до 2 год. на детето;

-         Регистър за временна нетрудоспособност от 2 до 6 месеца.

ПРАВИЛА:

1.     Вписването в регистрите на РК на БЛС - Варна е задължително след придобиване на диплома за висше образование Магистър по специалност Медицина и професионална квалификация МАГИСТЪР-ЛЕКАР, минимум до две седмици преди сключване на трудов или граждански договор за длъжност изискваща висше медицинско образование - лекар.

2.     Вписването на лекари специализанти или докторанти в Регистрите на РК на БЛС - Варна е доброволно до момента, в който започнат да получават приходи от лекарска дейност, т.е. трудов, граждански договор или самоосигуряващ се. Доброволното членство изисква заплащане на четири лева членски внос и членство в Регистър за запазване на УИН.

3.     Първоначалното вписване е задължително в Редовен регистър на РК на БЛС - Варна и обвързано с издаване на УИН и Удостоверение за членство, след което се членува в съответния регистър, а именно:

- Лекарите работещи на трудов или граждански договор, или самоосигуряващи се, както и лекарите на длъжност, за която по длъжностна характеристика се изисква висше медицинско образование, задължително членуват в Редовен регистър от датата на сключване на договора.

- Лекарите специализанти и докторанти членуват в Регистър за запазване на УИН до момента, в който сключат граждански или трудов договор, след което преминават също в Редовен регистър, независимо от това дали специализацията продължава или вече е приключила.

- Лекарите, които временно не практикуват медицинска професия или са в чужбина имат право да преминат от Редовен регистър в Регистър за запазване на УИН, с членски внос в размер на четири лева, до подновяване на дейността си като лекари на територията на Р.България или чрез подаване на Заявление да бъдат доброволно извадени от регистрите на БЛС, с което им се отнема  и УИН-а.

- Лекарите в продължителен болничен от два до шест месеца членуват в Регистър за временна нетрудоспособност с членски внос в размер на четири лева месечно.

- Лекарите в майчинство за отглеждане на детето от 0 до 2 години, членуват в Регистър на майки с деца от 0 до 2 години, като заплащат членски внос в размер на четири лева месечно.

- Лекарите с временна нетрудоспособност над шест месеца, както и майките с деца над 2г., които са в неплатен отпуск за отглеждане на дете, до подновяване на лекарската си дейност, чрез подаване на Заявление могат: 1.Да запазят членството си в регистъра, в който са били понастоящем с членски внос в размер на четири лева месечно; 2.Да бъдат доброволно извадени от регистрите на БЛС, с което им се отнема  и УИН-а.

- Пенсионерите които продължават да практикуват лекарска професия плащат пълен членски внос, а тези които не практикуват имат право да запазят членството си ако желаят в Регистър за запазване на УИН или чрез подаване на Заявление доброволно да бъдат изключени от Регистрите на БЛС, с което им се отнема  и УИН-а.

4. След подаване на Заявление за доброволно изваждане от регистрите на БЛС, възстановяването на членство се осъществява, чрез подаване на Заявление за възстановяване с приложен пълен комплект от документи изискуеми в Заявлението за членство. В този случай лекарят няма задължения за минал период и не заплаща глоба за възстановяването на членството си.

5. Въз основа на решения на УС РК на БЛС – Варна по чл.27 ал.2 от Устава на РК на БЛС - Варна, възстановяването на членство се осъществява както по предходната т.4.

6. При самоизключване от регистрите на БЛС, в следствие неплащане на членски внос за срок по-дълъг от законоустановения, възстановяването на членство се осъществява чрез подаване на Заявление за възстановяване с приложени пълния комплект от документи изискуеми в Заявлението за членство, плюс заплащане на дължимия членски внос до датата на изваждане от регистъра на БЛС и глоба в размер на 50.00лева.

7. Удостоверение за актуално членство получават само лекарите членуващи в Редовен регистър на РК на БЛС – Варна, заплатили редовен членски внос в размер на 8.00лева към датата на издаването.

8. Съгласно чл.19 (7) от Устава на РК на БЛС – Варна, лекар, практикуващ постоянно (едновременно) на територията на повече от една районна лекарска колегия, подава заявление за вписване и членува в колегия по свой избор, като уведомява за наличието и на друга месторабота:

- когато територията на РК  на БЛС – Варна е следващо място на работа, лекарят подава лично или чрез упълномощен представител, заявление за работа на територията на колегията, придружено от документите по чл.19, ал. 3, т. 1-7 от Устава на РК на БЛС - Варна както и изходящо Удостоверение по чл.34, ал.7 от Устава на БЛС по електронен път, че е уведомена районната колегия, където членува редовно, за това, че лекарят ще практикува и на територията на РК на БЛС – Варна. Съгласно чл.31 от Устава на РК на БЛС – Варна, УС на РК на БЛС Варна определя такса в размер на 8.00лева месечно, която се заплаща наведнъж за целия период на практикуване на територията на РК на БЛС – Варна, но не по –дълъг от една календарна година, което е и периода на действие на издаваното входящо Удостоверение по чл.34, ал.7 от Устава на БЛС. Процедурата се повтаря през следващата календарна година, ако лекарят продължава да практикува и на територията на РК на БЛС – Варна, като тогава към заявлението се представя само изходящо Удостоверение по чл.34, ал.7 от Устава на БЛС по електронен път от Районната колегия на БЛС, където е редовното членство, и отново се заплаща посочената такса.

- когато основното членство е в РК на БЛС-Варна, а лекарят желае да практикува и на територията на друга районна колегия, подава заявление, с което уведомява за това, и въз основа на което получава изходящо Удостоверение по чл.34, ал.7 от Устава на БЛС по електронен път от РК на БЛС – Варна за съответната районна колегия. УС РК на БЛС – Варна определя такса в размер на 6.00лева за издаването по електронен път на същото изходящо Удостоверение по чл.34 ал.7 от Устава на БЛС, което е валидно за срок от една календарна година от датата на издаване.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

За промените във всички описани по-горе обстоятелства се попълва Заявление и се прилагат нужните документи.

Срок за издаване или потвърждаване на УИН – 2 седмици.

Срок за уведомяване на колегията за промени в гореописаните обстоятелства – 2 седмици. При неспазване на посочения срок, лекарят членува в регистъра при заварено положение, като заплаща и съответния членски внос, до датата на уведомяване на колегията за настъпилата промяна в обстоятелствата.

При възникване на специфични казуси, неописани в по-горните пунктове, свързани с членството на даден лекар в РК на БЛС – Варна, се подава собственоръчно написано Заявление, придружено с  документи, което се разглежда на заседание на Управителния съвет и се приема конкретно решение.

 

                                                                                      УС РК на БЛС - Варна

Публикивано от Светлин Митев на 15.05.2013 11:18:57
Последна редакция 12.03.2018 22:18:25
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация