Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
ПРАВИЛА ЗА ЧЛЕНСТВО В РК на БЛС - ВАРНА

 

Във връзка с чл.3 от ЗСОЛЛДМ, чл.34 от Устава на БЛС и чл.3 от Устава на РК на БЛС-Варна, на свои заседания на 05.02.2013г., на 15.04.2013г., на 02.11.2017г., на 19.02.2019г., на 07.10.2020г., на 27.04.2021г., и на 15.03.2022г. съгласно чл.27 от Устава на Районната колегия,                          УС РК на БЛС – Варна утвърди следните

ПРАВИЛА ЗА ЧЛЕНСТВО В РК на БЛС - ВАРНА:

/Изменения с решение на УС РК на БЛС – Варна от 02.11.2017г.;

Изменения с решение на УС РК на БЛС – Варна от 19.02.2019г.;

Изменения с решение на УС РК на БЛС – Варна от 07.10.2020г.;

Изменения с решение на УС РК на БЛС – Варна от 27.04.2021г.;

Изменения с решение на УС РК на БЛС – Варна от 15.03.2022г./

 

Членовете на РК на БЛС – Варна членуват в:

І. Редовен регистър, с дължим членски внос на основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Устава на БЛС, с изменение прието на 73-тия Извънреден събор на БЛС – за РК на БЛС - Варна приет в размер на 2% от МРЗ месечно.

ІІ. Доброволен регистър, с дължим членски внос в размер на 1% от МРЗ месечно, като в зависимост от заявените обстоятелства, членството е в следните групи:

-         Регистър за запазване на УИН;

-         Регистър на майки с деца от 0 до 2 год. на детето;

-         Регистър за временна нетрудоспособност от 2 до 6 месеца.

 

ПРАВИЛА:

1.     Вписването в регистрите на РК на БЛС - Варна е задължително след придобиване на диплома за висше образование Магистър по специалност Медицина и професионална квалификация МАГИСТЪР-ЛЕКАР, минимум до две седмици преди сключване на трудов или граждански договор на длъжност изискваща образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съгласно чл.3, ал.1 от Устава на БЛС. Новозавършилите лекари, които са положили всички държавни изпити и са дипломирани, но все още не са получили дипломите си, а желаят да членуват в БЛС, за да кандидатстват за започване на работа, предоставят към изискуемите документи за вписване в регистъра на РК на БЛС – Варна, на мястото на Диплома за завършено висше образование - Академична справка и Удостоверение от Медицинския университет, в който са придобили висшето си образование. Дипломата ведно с приложението се предоставят в Районната колегия до две седмици след получаването й от лекаря, след което се издава официалното Удостоверение за членство в РК на БЛС – Варна.

 

2.     Вписването на лекари специализанти или докторанти в Регистрите на РК на БЛС - Варна е доброволно до момента, в който започнат да получават приходи от лекарска дейност, т.е. трудов, граждански договор или самоосигуряващ се на длъжност изискваща образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съгласно чл.3, ал.1 от Устава на БЛС. Доброволното членство изисква заплащане на членски внос в размер на 1% от МРЗ месечно и членство в Регистър за запазване на УИН.

 

3.     Първоначалното вписване е задължително в Редовен регистър на РК на БЛС - Варна и обвързано с издаване на УИН и Удостоверение за членство, след което се членува в съответния регистър, а именно:

 

(1) - Лекарите работещи на трудов или граждански договор, или самоосигуряващи се, както и лекарите на длъжност, за която по длъжностна характеристика се изисква образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съгласно чл.3, ал.1 от Устава на БЛС, задължително членуват в Редовен регистър от датата на сключване на договора.

(2) - Лекарите специализанти и докторанти могат да членуват в Регистър за запазване на УИН до момента, в който сключат граждански или трудов договор, след което преминават също в Редовен регистър, независимо от това дали специализацията и/или докторантурата продължава или вече е приключила.

(3) - Лекарите, които временно не практикуват медицинска професия или са в чужбина, имат право да преминат от Редовен регистър в Регистър за запазване на УИН, с членски внос в размер на 1% от МРЗ месечно, до подновяване на дейността си като лекари на територията на Р.България или чрез подаване на Заявление да бъдат доброволно заличени от регистрите на БЛС, с което им се деактивира УИН-а.

(4) - Лекарите в продължителен болничен от два до шест месеца могат да членуват в Регистър за временна нетрудоспособност с членски внос в размер на 1% от МРЗ месечно.

(5) - Лекарите в майчинство за отглеждане на детето от 0 до 2 години, могат да членуват в Регистър на майки с деца от 0 до 2 години, като заплащат членски внос в размер на 1% от МРЗ месечно.

(6) - Лекарите с временна нетрудоспособност над шест месеца, както и майките с деца над 2г., които са в неплатен отпуск за отглеждане на дете, до подновяване на лекарската си дейност, чрез подаване на Заявление могат: 1. Или да а запазят членството си в регистъра, в който са били понастоящем с членски внос в размер на 1 % от МРЗ месечно; 2. Или да бъдат доброволно заличени от регистрите на БЛС, с което им се деактивира и УИН-а.

(7) - Пенсионерите, които продължават да практикуват лекарска професия заплащат пълния размер на членския внос – 2% от МРЗ месечно, а тези които не практикуват имат право да запазят членството си, ако желаят, в Регистър за запазване на УИН със заплащане на членски внос в размер на 1% от МРЗ месечно или чрез подаване на заявление доброволно да им бъде прекратено членството със заличаване от регистъра на БЛС и деактивиране на УИН-а.

4. След подаване на Заявление по чл.37а, ал.1, т.3 от Устава на БЛС за доброволно прекратяване на членството и заличаване от регистрите на БЛС, при което членският внос трябва да е покрит до месеца на подаване на заявлението, възстановяването на членство се осъществява, чрез подаване на Заявление за възстановяване с приложен пълен комплект от документи, изискуеми в Заявлението за членство. В този случай лекарят няма задължения за минал период и не заплаща административна такса за възстановяване на членството си.

5. На основание решения на УС РК на БЛС – Варна по чл.27 ал.2 от Устава на РК на БЛС - Варна, възстановяването на членство се осъществява както по предходната т.4.

6. При прекратяване на членството със заличаване от регистрите на БЛС съгласно чл.37а, ал.1, т.4 от Устава на БЛС, вследствие неплащане на членски внос за срок по-дълъг от законоустановения, възстановяването на членство се осъществява чрез подаване на Заявление за възстановяване с приложени пълния комплект от документи, изискуеми в Заявлението за членство, като на основание ал. (1) и (2) по чл. 111, буква „в“ от Закон за задълженията и договорите:

(1) заявилите възстановяване на членство след изтичане на давностния 3 - годишен срок за периодични плащания, заплащат такса за възстановяване в размер на 1/3 от МРЗ към датата на възстановяване и такса за административни услуги в размер на 50.00 лева.

(2) заявилите възстановяване на членство преди изтичане на давностния 3 – годишен срок за периодични плащания, заплащат дължимия членски внос до датата на заличаване от регистъра на БЛС и такса за административни услуги в размер на 50.00 лева.

7. Удостоверение за актуално членство получават само лекарите членуващи в Редовен регистър на РК на БЛС – Варна, заплатили редовен членски внос съгласно чл.42, ал.1 и ал.2 от Устава на БЛС, към датата на издаването. Изключения се правят само за плащащите членски внос по ведомост чрез лечебно заведение.

8. Съгласно чл.19 ал.(7) от Устава на РК на БЛС – Варна, лекар, практикуващ постоянно (едновременно) на територията на повече от една районна лекарска колегия, подава заявление за вписване и членува в колегия по свой избор, като уведомява за наличието и на друга месторабота:

 

(1) - когато територията на РК  на БЛС – Варна е следващо място на работа, лекарят подава лично или чрез упълномощен представител, заявление за работа на територията на колегията, придружено от документите по чл.19, ал. 3, т. 1-7 от Устава на РК на БЛС - Варна както и изходящо Удостоверение по чл.34, ал.7 от Устава на БЛС по електронен път, че е уведомена районната колегия, където членува редовно, за това, че лекарят ще практикува и на територията на РК на БЛС – Варна. Съгласно чл.31 от Устава на РК на БЛС – Варна, УС на РК на БЛС Варна определя такса в размер на редовния месечен членски внос, която се заплаща наведнъж за целия период на практикуване на територията на РК на БЛС – Варна, но не по–дълъг от една календарна година, което е и периода на действие на издаваното входящо Удостоверение по чл.34, ал.7 от Устава на БЛС. Процедурата се повтаря през всяка следваща година без прекъсване, ако лекарят продължава да практикува и на територията на РК на БЛС – Варна, като тогава към заявлението се представя само изходящо Удостоверение по чл.34, ал.7 от Устава на БЛС по електронен път от Районната колегия на БЛС, където е редовното членство, и отново се заплаща посочената такса.

 

(2) - когато основното членство е в РК на БЛС-Варна, а лекарят желае да практикува и на територията на друга районна колегия, подава заявление, с което уведомява за това, и въз основа на което получава изходящо Удостоверение по чл.34, ал.7 от Устава на БЛС по електронен път от РК на БЛС – Варна за съответната районна колегия. УС РК на БЛС – Варна определя такса в размер на 8.00 лева за издаването по електронен път на същото изходящо Удостоверение по чл.34 ал.7 от Устава на БЛС, което е валидно за срок от една календарна година от датата на издаване.

 

(3) - Удостоверения по чл.34, ал.7 от Устава на БЛС – входящи и изходящи /когато територията на РК на БЛС – Варна е следващо място на работа или когато РК на БЛС – Варна издава документ за работа на територията на друга колегия/ се издават най-рано до 5 работни дни преди датата на изтичане на валидното удостоверение. Новото удостоверение по чл.34, ал.7 от Устава на БЛС – входящо и изходящо е с начална дата на валидност от деня, в който е подадено и входирано заявлението за издаване и съответно е постъпило плащането в брой на касата в колегията. Ако плащането е направено предварително по банков път, удостоверението се издава с дата на валидност от деня, в който е подадено и входирано заявлението в колегията. Изключения с периода на валидност може да се правят само в случаите, когато се подновява за следваща, поредна година Удостоверение по чл.34, ал.7-входящо, следващо същото от предходната година, като за дата на валидност може да бъде посочен следващия ден от изтичане на старото Удостоверение, стига да е в същия месец, в който се подава заявлението. Ако заявлението се подаде през друг месец от годината, като изключение за период на валидност на Удостоверението по чл.34, ал.7 - входящо, може да бъде посочено първо число от съответния месец, като и плащането трябва да включва този месец.

 

(4) - При възникване на специфични обстоятелства по издаването на Удостоверение по чл.34, ал.7 от Устава на БЛС – входящо и изходящо, решение се взима от Председателя на УС РК на БЛС – Варна и/или на заседание на Управителния съвет на РК на БЛС – Варна.

 

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

1.     За промените във всички описани по-горе обстоятелства се попълва Заявление и се прилагат нужните документи.

2.     На основание чл.35, ал.2 от Устава на БЛС - Срок за вписване в регистъра и издаване или активиране след минало деактивиране на УИН – 2 седмици.

3.     На основание чл.36, ал.2 от Устава на БЛС - Срок за уведомяване на колегията за промени в гореописаните обстоятелства – 2 седмици. При неспазване на посочения срок, лекарят членува в регистъра при заварено положение, като заплаща и съответния членски внос до датата на уведомяване на колегията за настъпилата промяна в обстоятелствата.

4.     При възникване на специфични казуси, неописани в по-горните пунктове, свързани с членството на даден лекар в РК на БЛС – Варна, се подава собственоръчно написано Заявление, придружено с документи, което се разглежда на заседание на Управителния съвет и се приема конкретно решение.

 

                                                           Управителен съвет на РК на БЛС – Варна

 

 

 

Публикивано от Светлин Митев на 15.05.2013 11:18:57
Последна редакция 16.06.2022 19:04:40
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 13 + 13 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация