Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Виртуална библиотека
Правилник за работата на КПЕ към РК на БЛС – Варна

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ РК НА БЛС - ВАРНА
 

ПРАВИЛНИК

за работата на КПЕ към РК на БЛС – Варна

Приет на Общо събрание на РК на БЛС – Варна на 26.03.2013г.

чл.1. С този правилник се уреждат организацията на работата на Комисията по Професионална Етика (КПЕ) към РК на БЛС – Варна.

чл.2. КПЕ към РК на БЛС - Варна е изборен орган, съгласно ЗСОЛЛДМ и Устава на РК на БЛС - Варна, със следните функции:

  • Произнася се относно спазването на Кодекса по Професионална Етика на лекарите в РБ (КдПЕ);
  • Разглежда жалби, касаещи нарушения на КдПЕ;
  • Издава Актове за установяване на административно нарушение (констативни актове), в съответствие с разпоредбите на ЗСОЛЛДМ, които представя пред УС на РК на БЛС - Варна .

чл.3. Комисията е колективен орган състоящ се от Председател и 4 членове. 

чл.4. Председателят на КПЕ:

  • Организира и ръководи работата й;
  • Представлява Комисията, подписва изходящата кореспонденция на КПЕ към РК на БЛС - Варна;

чл.5.  /1/ Заседанието на Комисията е редовно, ако на него присъстват поне трима от петимата членове. Решенията се взимат с обикновено мнозинство, с явно гласуване.

/2/ КПЕ може да провежда виртуално заседание, като за това е необходимо предварително запознаване на членовете с материалите (лично, или по електроннта поща), а становищата на всеки от тях да се изложат в определения за това срок, с писмен отговор по и-мейл. Протоколът от виртуалното заседание се оформя с прилагане на разпечатка от и-мейла на всеки участвал член. Виртуалното заседание протича по следния ред:

  • Назначаване на виртуално заседание с краен срок за отговор, чрез и-мейл, съдържащ сканирани жалбата, становището на засегнатите лица и евентуално допълнителната информация – изпраща се от техническия секретар на районната колегия, от електронната поща на колегията;
  • Събиране и обработване на становищата на участвалите членове в срок до 5 (пет) работни дни, с оформяне на протокола от заседанието и отговорите към жалбоподателите – изпращат се до и-мейла на Председателя, с копие към служебния и-мейл на колегията;
  • Протоколът се подписва от председателя, като неразделна част от него са приложените разпечатки от и-мейлите на участвалите членове.
  • Виртуалното заседание може да премине към присъствено по необходимост.

 

чл.6. /1/ Заседанията на КПЕ се ръководят от Председателя, а в негово остъствие - от заместник (избира се от присъстващите членове с обикновено мнозинство).

/2/ Заседанията на КПЕ са закрити, освен в случаите, когато комисията реши да покани за изслушване засегната страна, или експерт.

/3/ На заседанията се води протокол, който се подписва от присъствалите членове. Протоколът се вписва в протоколна тетрадка, като се вписва само крайното решение на Комисията. Изключение се прави, ако член на Комисията изрично заяви желанието си мнението му да бъде протоколирано.

/4/ Протоколите и преписките се съхраняват в офиса на колегията на недостъпно за външни лица място. Това оформя архива на КПЕ към РК на БЛС - Варна.

/5/ При насрочено заседание и отсъствие на Председателя, членовете избират председателстващ и протоколчик. Този факт се вписва като първа точка в протокола.

/6/ Всеки член има право да предложи на разискване казус, по който се е самосезирал. Ако заседанието е виртуално, тогава в хода на кореспонденцията, това се прилага за обсъждане към отговора на основното писмо.

 

чл.7.  /1/ КПЕ се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца от Председателя, а в негово остсъствие - от заместника.

/2/ Извънредно заседание се свиква от Председателя или по искане на поне двама членове.

 

чл.8. /1/ Преди разглеждане на една жалба по същество, се преценява нейната допустимост,  съобразно разпоредбите на ЗАНН. Това се определя от Председателя на комисията и юриста на колегията.

/2/ След изпълнение на критерия по т./1/ на чл.8, и ако жалбата съдържа персонално обвинениние, на засегнатата страна се изпраща писмена покана, с която в едноседмичен срок да се запознае с жалбата и да предостави писмено становище по нея. /Поканата е типова – Приложение 1, и се изпраща от техническия секретар на колегията, преди разглеждане на жалбата по същество./

/3/ При приемане и входиране на препратени от други институции (РЗИ, РЗОК, ИА „Медицински Одит” и др.), жалби „за разглеждане по компетентност” е необходимо да се провери комплентовката на сигнала, който освен жалбата е задължително да съдържа и резултата от проверката (и респективно санкцията) на съответната институция. Ако се установи непълнота, техническият секретар на РК на БЛС – Варна изпраща обратно на подателя типово писмо – Приложение 2, за доокомплектоване на преписката.

/4/ След събиране на необходимата информация по даден казус, КПЕ  се произнася в срок до 3 /три/ месеца .

чл.9. Преди окончателното подписване на АУАН юристът на колегията изготвя писмена резолюция или предлага корекции, които се прилагат в досието по казуса.

чл.10.  При изискване от компетентен орган, се прави писмена извадка от конкретната част на протокола, която се предоставя подписана от председателстващия и подпечатана с печата на РК на БЛС - Варна.

чл.11. За адресираните до Председателя на РК на БЛС - Варна жалби, няма необходимост тя да бъде резюлирана и пренасочена към КПЕ от него.

чл.12. Този правилник е разработен на основание чл.26, ал.2 от ЗСОЛЛДМ, чл.24, ал.1, т.1 от Устава на БЛС и чл.18, ал.1 от Устава на РК на БЛС -Варна, утвърден на заседание на КПЕ и публикуван на официалния сайт на РК на БЛС – Варна.

 

 

 

Приложение №1

До .........................

Уважаеми Д-р .....................,

 

В КПЕ към РК на БЛС – Варна има постъпила жалба срещу Вас, за което Ви приканваме в 7 дневен срок от получаването на настоящото писмо да се явите в офиса на РК на БЛС – Варна за да се запознаете и дадете писменото си становище по жалбата.

 

С уважение:

Д-р ................

Председател

КПЕ към РК на БЛС – Варна

 

Приложение №2

 

До ..............................

Уважаеми Д-р .......................,

 

Във връзка с препратена до КПЕ към РК на БЛС – Варна жалба за разглеждане по компетентност с Ваш Изх.№................................., моля в срок от 7 работни дни да ни предоставите резултата от Вашата проверка по случая.

 

С уважение:

Д-р ................

Председател

КПЕ към РК на БЛС – Варна

 

Публикивано от Светлин Митев на 15.05.2013 11:42:24
Последна редакция 15.05.2013 11:42:58
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 1 + 2 = ?
Най-четено
Връзки
Етични кодек...
Удостоверени...
Сайтове с мед...
Други докуме...
Членове на Ко...
Дубликат на У...
Контакти
ОБЯВИ
Членове на Ко...
Последно във форума
изпращане на...
относно Анке...
новите рецеп...
Превенция на...
Новите прави...
Трябва ли БЛС...
Национална з...
"Св.Анна&quo...
Как да се орг...
СДО
Администрация