Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Виртуална библиотека
Писмо от РЗИ - Варна относно ТЕЛК
За коректно насочване с необходимите документи
Публикивано от Румен Христов на 26.02.2015 22:32:59
Последна редакция 26.02.2015 22:37:40
Коментари
# 1 | 18.03.2015 10:20:54 от XXL
12. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2, буква „а“ абревиатурата „ДЕЛК“ и наклонената черта след нея се заличават;
б) в т. 7, буква „д“ думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
2. В ал. 2 думите „ДЕЛК и“ се заличават.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на лицето, към направлението по ал. 2 личният лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар – лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване.“
4. Досегашните ал. 3 – 7 стават съответно ал. 4 – 8.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
6. Досегашната ал. 9 става ал. 10.

# 2 | 06.03.2015 17:44:43 от Л?ЛЯНА ?ВАНОВА
ОТНОСНО ТЕЛК
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 3 + 8 = ?
Най-четено
Връзки
Етични кодек...
Удостоверени...
Сайтове с мед...
Други докуме...
Членове на Ко...
Дубликат на У...
Контакти
ОБЯВИ
Членове на Ко...
Последно във форума
изпращане на...
относно Анке...
новите рецеп...
Превенция на...
Новите прави...
Трябва ли БЛС...
Национална з...
"Св.Анна&quo...
Как да се орг...
СДО
Администрация