Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Правилник за вписване в регистъра на РК на БЛС – Варна на випускници и лекари чужди /небългарски/ граждани

Правилник за вписване в регистъра на РК на БЛС – Варна на випускници и лекари чужди /небългарски/ граждани, придобили висше образование с професионална квалификация Магистър лекар в Медицински Университети на територията на Р. България от 17.06.2019г. , изменение с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от 15.03.2022г.:

1.     Подават се: Заявление за вписване в регистъра на РАЙОННА КОЛЕГИЯ  на БЛС – ВАРНА във връзка с чл.32 от ЗСОЛЛДМ и Формуляр по чл.36, ал.2 от Устава на БЛС - по образец в офиса на колегията.

2.     Представя се в оригинал Диплома за висше образование с професионална квалификация Магистър лекар, в едно с приложението, а в случаите, когато са положени всички държавни изпити и предстои издаване на дипломата, се подават в оригинал Уверение и Академична справка от Медицинския Университет.

3.     Подава се в оригинал Свидетелство за съдимост издадено от регионално /напр. в гр.Варна/ или Централно бюро съдимост в гр.София или Свидетелство за съдимост от държавата, чиито граждани са, което е преведено на български език и е с нотариална заверка на превода. /При положение, че българската лична карта е изтекла, от Дирекция Миграция се издава Удостоверение, чрез което се подава заявление за издаване на Свидетелство за съдимост от Централно бюро съдимост в гр.София/.

4.     Документите за членство се подават, като се представя валидна или изтекла българска лична карта, съдържаща ЛНЧ /Разрешение за временно или постоянно пребиваване в страната, или Удостоверение от Дирекция Миграция/ и валиден паспорт или лична карта издадени от държавата, на която са граждани.

5.     Подава се документ преведен на български език, удостоверяващ стаж по медицинска професия - ако има такъв.

6.     Ако годината на дипломиране и подаването на документи за членство в РК на БЛС - Варна е в период над 6 месеца, при положение, че професията ЛЕКАР е практикувана в чужбина, се представя Сертификат за добра медицинска практика /Certificate of good standing/ от държавата, в която последно е практикувано.

7.     При подаване на документи за членство с изтекла българска лична карта, важат следните правила:

7.1.         Членството е за период от не по-малко от 6 месеца и не повече от 1 година. Периода се предплаща първи месец и месеците, в които е необходимо издаване на Удостоверение за липса на наказания в Редовен регистър – по 2% от МРЗ, а през останалия период в Регистър за запазване на УИН – по 1% от МРЗ. За всяко издаване на Удостоверение за липса на наказания, независимо дали ще послужи пред МЗ или пред УС на БЛС се заплаща такса в размер на 20.00 лв.

7.2.         Лекарите нямат право да получават Удостоверение за членство – официална бланка, Удостоверение за актуално членство и Професионална членска карта, а имат право да им се издава и да получават само Удостоверение за липса на наказания, необходимо при подготовка на документи за практикуване в чужбина, което да представя пред МЗ и/или пред УС на БЛС.

7.3.         Подава се нотариално заверена Декларация по образец, че професията лекар няма да се практикува на територията на Р.България.

7.4.         При подаване на документите за членство, се подава и заявление за доброволно прекратяване на членството след изтичане на предплатения период.

 

т.7.3.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Аз долуподписаният/та  ………………………………………………………………………………………………………

Документ за самоличност /№, дата на издаване, валиден до, издаден от/ ……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Адрес по документ за самоличност …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………. e-mail: ……………………………………….

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ

подавайки документи за членство и встъпвайки в членство в Български лекарски съюз, Районна колегия град Варна, НЯМА ДА ПРАКТИКУВАМ ЛЕКАРСКА ПРОФЕСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Членството в РК на БЛС - Варна ми е необходимо САМО при подготовка, подаване и получаване на документи от МЗ и УС на БЛС гр.София ЗА ПРАКТИКУВАНЕ НА ЛЕКАРСКА ПРОФЕСИЯ В ЧУЖБИНА.

 

ДАТА:                                                                                     ДЕКЛАРАТОР:………………………………

 

 

т.7.4.

 

Вх.№.............../.....................

                                                                                                         

До

                                                                                                          Председателя

                                                                                                          на УС РК на БЛС

                                                                                                          гр. Варна

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

от

Д-р .............................................................................................................

ЛНЧ: ....................................; УИН: .........................................

Адрес по документ за самоличност:.......................................................................................

Тел./GSM............................................. e-mail ………………………………………………………………………..

 

 

Уважаеми Г-н Председател,

            Моля, доброволно да ми бъде прекратено членството в Български лекарски съюз Районна колегия гр.Варна, поради непребиваване на територията на Р.България и непрактикуване на професията ЛЕКАР на територията на Р.България, считано от ..................................................................................................... .

     /изписва се датата за доброволно отчисляване/

 

ЖЕЛАЯ документите, които съм подавал/а във връзка с  регистрацията и членството си в РК на БЛС – Варна да продължат да се съхраняват в колегията.

 

 

Надявам се, че молбата ми ще бъде удовлетворена.

 

 

Дата:.....................                                                                 С уважение:.........................

гр.Варна                                                                                                           /подпис/

 

 

7.5.         Всички документи се подават лично или от упълномощено лице, което представя Нотариално заверено пълномощно, в което изрично е посочено, че служи пред Български лекарски съюз за зачисляване и отчисляване, както и за подаване и получаване на документи свързани с членството.

 

 Настоящият ПРАВИЛНИК е приет на заседание на Управителния съвет на РК на БЛС – Варна и протоколиран в ПРОТОКОЛ №4/17.06.2019г., и изменен в ПРОТОКОЛ №4/15.03.2022г.

 

УС РК НА БЛС - ВАРНА

 

Публикивано от Светлин Митев на 23.06.2019 14:35:08
Последна редакция 16.06.2022 19:06:09
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 17 + 3 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация