Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Управителният съвет на “Сдружение на семейните лекари – Варна”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 19.02.2009г. в 18.30 часа в гр. Варна, ул.”Брегалница”3

Управителният съвет на “Сдружение на семейните лекари – Варна”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 19.02.2009г. в 18.30 часа в гр. Варна, ул.”Брегалница”3, в аудиторията на РИОКОЗ Варна, при следния дневен ред: 1.Отчетен доклад за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2008г.; 2.Приемане на промени в устава; 3.Разни. Поканват се всички членове на сдружението да участват в събранието. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден от 19.30 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Публикивано от Румен Христов на 18.01.2009 23:53:18
Последна редакция 18.01.2009 23:54:36
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация