Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Удостоверение за членство
 1. 1.ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

  №.................................. ИЗДАДЕН НА................................ От ...................................

  2.ДИПЛОМА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ПО......................................................................

  №...................................ИЗДАДЕН НА.................................От ...................................

  3.ДИПЛОМА ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ПО......................................................................

  №...................................ИЗДАДЕН НА.................................От ...................................

  4.ДИПЛОМА ЗА НАУЧНА СТЕПЕН №.................................ДАТА.........................

  5.ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ МЕСТОРАБОТАТА, ТРУДОВИЯ СТАЖ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО чл. 191, ал.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

  ЗА РАБОТЕЩИТЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР – ТРУДОВА КНИЖКА, ЗА РАБОТЕЩИТЕ САМО НА ЧАСТНА ПРАКТИКА – ОСИГУРИТЕЛНА  КНИЖКА ИЛИ ДАНЪЧНИ ДОКУМЕНТИ.

  6.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ.

  7.ЛИЧНА КАРТА

  8.ЗА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ЗАВЪРШИЛИ МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА:

  8.1 ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТОЯННО /ВРЕМЕННО/ ПРЕБИВАВАНЕ В СТРАНАТА;

  8.2 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ПО чл. 186 ал.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО И НАРЕДБА 15/13.12.2005Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ВЛАДЕЕНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ ЧУЖДЕНЦИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.  РАЗЯСНЕНИЯ

  8.4. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ МОН НА ОСНОВАНИЕ чл.10 ал.2, т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

  9.ЗА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ, ЗАВЪРШИЛИ МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ: ПОСОЧЕНИТЕ ПО ГОРЕ ДОКУМЕНТИ БЕЗ т.8.4

    Срок за издаване: 2 седмици
   Цена: 2лв.
Публикивано от Румен Христов на 19.09.2008 11:18:00
Последна редакция 26.02.2009 11:54:57
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация