Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС!

Уважаеми Колеги,

            По силата на чл. 5 ал. 6 от ЗЗСОЛЛДМ,  БЛС провежда актуализация на регистъра на лекарите в България, който се публикува ежегодно в Държавен вестник. Публикацията се заплаща от РК на БЛС на база регистъра на дадената колегия. РК на БЛС гр. Варна сключва и годишна застраховка за професионален риск на  всеки лекар фигуриращ в списъка на колегията. Също така средствата, които се превеждат към централата на БЛС  са според броя на записаните в регистъра.

При направената от УС на РК на БЛС проверка се оказа , че по редица причини в регистъра на колегията фигурират имената на колеги , които системно не са внасяли членски внос. За тях колегията е правила съответните плащания през годините , което е ставало за сметка на членовете с редовни вноски.

На основание на „Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина” (загл. Изм. - дв, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 , Устава на БЛС и Устава на РЛК на БЛС гр.Варна , УС на РК на БЛС на свое заседание от 7.4.2009г  реши:  

Считано от 13.4.2009г  :

1.      Списък на нередовните платци да се публикува на сайта на колегията

2.      Да се даде срок до 31.5.2009г на колегите, които желаят да погасят своите задължения

3.      След 31.5.2009г имената на колегите, които не са внесли дължимия членски внос, да се снемат от регистъра на колегията и да се преустановят плащанията за тях на застрахователна премия и отчисления към УС на БЛС, поради липса на правни основания

4.      Актуализирания регистър на РК на БЛС гр.Варна да се предостави на УС на БЛС, РЗОК, РЦЗ

5.      Настоящото решение да се публикува в два регионални ежедневника , на сайта на колегията http://blsvarna.org  и да се сведе до председателите на дружества

 

 7.4.2009г                                               УС на РК на БЛС гр. Варна

Публикивано от Румен Христов на 14.04.2009 10:33:32
Последна редакция 14.04.2009 10:34:48
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация