Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Виртуална библиотека
Отговор от РЗОК Варна на писмо с въпроси на ОПЛ

Отговор от РЗОК Варна на писмо с въпроси на ОПЛ

 

Писмото на РЗОК Варна е с изх.№ 62-99-2/24.04.2009

 

Запитването е относно два проблема:

1. Противоречието между Решение на УС на НЗОК № РД-УС-04-17 от 20.01.2009, където е разписано, че:

209. Цената на всяка КП по т.207 ВКЛЮЧВА:

209.1. медико-диагностични изследвания, необходими за удостоверяване на необходимостта от хоспитализация и указанието на УС на НЗОК с изх. № 20-00-17/06.02.2009г., в което е записано:

В случай, че пациент не представи никакви изследвания на приемащото ЛЗБП преди хоспитализацията по съответната клинична пътека, същият може да бъде върнат и насочен към лекари и медико-диагностични лаборатории в структури на извънболнична медицинска помощ, за да се обоснове плановата му хоспитализация.

  Проблемите възникват от лимитирането на Регулативните стандарти и от факта, че преобладаващата част от плановите хоспитализации изобщо не са по преценка на ОПЛ, но ЗЗОЛ изискват от тях въпросните изследвания и консултации.

2. Снемането от диспансерно наблюдение от изпълнители на СИМП на лица с диагнози, които се наблюдават от ОПЛ, съчетани с диагнози, които се наблюдават в СИМП.

  Проблемите в случая, освен размотаването на ЗЗОЛ, са относно верифицирането на диагнозите и как да продължава диспансерното им наблюдение.

 

 Ето го класическия „ясен” отговор:

 

„Директорът на НЗОК издава указания, инструкции и други към РЗОК, ИМП и ИДП по прилагането и тълкуването на НРД и Решение на УС на НЗОК.

Във връзка с молбата Ви за издаване на допълнителни указания Ви уведомяваме, че не е в компетенциите на РЗОК да прави тълкование и евентуални промени в указания, дадени от Директора на НЗОК.

 

Съгласно Приложение 9 към Решение № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 на УС на НЗОК и Индивидуалния договор на изпълнители на СИМП, в случаите, когато едно диспансеризирано лице е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ кодове, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други – при лекар специалист, това лице подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейност и изследвания по вид, обем и честота) за всички заболявания само от лекаря специалист, с изключение на неинсулинозависим диабет без инсулиново лечение МКБ код Е11.

Изпълнителят на СИМП представя ежемесечно фактура, финансово-отчетни документи, първични медицински и електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат. Регистърът на диспансеризираните ЗЗОЛ се води от лекар-специалист в лечебното заведение за СИМП и всякакви корекции се извършват от водещия регистъра изпълнител.

Нормите на НРД и Решението на УС на НЗОК са задължителни за изпълнителите на медицинска помощ. В правомощията на РЗОК е, при постъпване на писмена жалба за нарушения от страна на изпълнители на медицинска помощ, сключили договор с НЗОК, да извърши проверка”

 

ССЛВ

Публикивано от Румен Христов на 10.05.2009 22:09:43
Последна редакция 10.05.2009 22:10:52
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 18 + 13 = ?
Най-четено
Връзки
Етични кодек...
Удостоверени...
Сайтове с мед...
Други докуме...
Членове на Ко...
Дубликат на У...
Контакти
ОБЯВИ
Членове на Ко...
Последно във форума
изпращане на...
относно Анке...
новите рецеп...
Превенция на...
Новите прави...
Трябва ли БЛС...
Национална з...
"Св.Анна&quo...
Как да се орг...
СДО
Администрация