Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Наредба за допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК (ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г.)

В сила от 21.06.2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г.

§ 1. В раздел V на приложение № 1 към член единствен се създава т. 5:

"5. Издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца."

 

§ 2. В приложение № 5 към член единствен се създават редове 299 - 303:

"299. Долекуване след вътрешни заболявания с остатъчни проблеми за здравето.

300. Долекуване след хирургични интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето.

301. Продължително лечение след травми и заболявания на централната и периферната нервна система.

302. Продължително лечение при вътрешни заболявания.

303. Първични имунодефицити."

 

Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата влиза в сила от 21 юни 2010 г.

Публикивано от Румен Христов на 15.06.2010 14:33:31
Последна редакция 15.06.2010 14:35:53
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 13 + 12 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация