Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с изпълнението на Договор №
РД-11-445/05.12.2018 г. с предмет: „Разработка,
внедряване и поддръжка на
Информационна система за контрол на
медицинската експертиза“
(Информационна база данни) публикуваме
информация и ръководство с указания за
работа със Системата.

На 15 октомври ще заработи
Информационната система за контрол на
медицинската експертиза, или
Информационната база данни (ИБД). Тя ще
обслужва цялостния процес по
освидетелстване/преосвидетелстване
пред органите на медицинскат
експертиза. Всички направления за ТЕЛК
след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и
управлявани през ИБД.

Системата е създадена в изпълнение на
проект „Разработка, внедряване и
поддръжка на Информационна система за
контрол на медицинската експертиза“
на Министерството на здравеопазването.
С нея ще бъдат гарантирани
проследимост и високо ниво на контрол
на процесите по подаване и обработка на
документи за освидетелстване и
преосвидетелстване на гражданите.

Системата ще поддържа електронен
профил на всички лица, които са били или
са обект на медицинската експертиза.
Чрез нея гражданите ще могат да
получават издадените от
общопрактикуващите лекари направления
за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП
(квалифициран електронен подпис) ще
могат да се подават заявления за
освидетелстване/преосвидетелстване.
По електронен път ще се изпращат и
различни уведомления между страните. В
реално време всеки ще може да проследи
напредъка по обработката на
документите си: на адрес:
https://ibd.mh.government.bg/

Освен това на гражданите е осигурена
възможност за извършване на справки
относно специалността и
правоспособността на лекарите и
зъболекарите от съставите на ЛКК и
ТЕЛК. За целта системата е интегрирана
с регистрите на Българския лекарски
съюз и Българския зъболекарски съюз.

ИБД автоматично ще генерира и
съхранява експертните решения на
комисиите и ще ги изпраща до АХУ, НЦОЗА,
НОИ, АСП и работодател, когато
последното е необходимо, съгласно
действащото законодателство. Чрез
системата институциите ще генерират
различни справки - на база които да
правят последващи анализи.

Регистрираните заявления или
направления преди 15.10.2020 г., както и
стартирали производства по оценката на
ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна
фаза до постановяване на влязъл в сила
акт на органите на медицинската
експертиза), ще продължат по досегашния
ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до
приключване на процеса на медицинската
експертиза.

Във връзка с изпълнението на чл.82, ал. 5
от Закона за хората с увреждания, в
случай, че лице с увреждания не открие в
профила си актуализирани данни, може да
подаде заявление за актуализация към
органите на медицинската експертиза.
Актуализацията ще се извършва през
ИСКМЕ.

--

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА БЛС

National Registrar of BMA

BLSREGISTAR@GMAIL.COM
www.blsbg.eu
+359 -(0) 899906664

Links:
http://www.blsbg.eu

Публикивано от С. Митев на 12.10.2020 23:04:36
Последна редакция 12.10.2020 23:05:23
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 19 + 3 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация