Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РК на БЛС – ВАРНА

 

На свое заседание от 05.02.2013г., във връзка с влезли в сила от 01.01.2013г. промени в Устава на БЛС, УС РК на БЛС - Варна прие следните промени във видовете и цените на издаваните документи от колегията, както следва:

/Изменения с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от 02.11.2017г. Изменения с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от 07.05.2019г./

 

І. Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за членство /официална бланка/.

Такса - 3.00 лева

Необходими документи:

1.     Попълване на Заявление за членство, във връзка с чл.32 от ЗСОЛЛДМ – по образец;

2.     Прилагане ксерокопия на посочените в Заявлението документи и Свидетелство за съдимост в оригинал;

Срок за издаване – 1 месец.

ІІ. Издаване на дубликат на УДОСТОВЕРЕНИЕ за членство с вписани актуални данни /официална бланка/.

Такса – 6.00лева

Необходими документи:

1.      Попълване на Заявление за издаване на дубликат – по образец;

2.      Попълване на актуални данни в Заявлението за членство с прилагане на неподадените до този моменти документи изискуеми в Заявлението;

Срок за издаване – 1месец.

ІІІ. Издаване на дубликат на УДОСТОВЕРЕНИЕ за членство с вписана придобита специалност /официална бланка/

Такса – 6.00лева

Необходими документи:

1.     Попълване на Заявление за издаване на дубликат – по образец;

2.     Попълване на актуални данни в Заявлението за членство с прилагане на неподадените до този моменти документи изискуеми в Заявлението;

3.     Предоставяне на оригинал и ксерокопие на Свидетелството за придобита специалност;

Срок за издаване – 1 месец.

ІV. Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за липса на наложени наказания от РК на БЛС - Варна за представяне пред Министерство на здравеопазването.

Такса – 10.00лева

Необходими документи:

1. Попълване на Заявление за издаване на Удостоверението – по образец;

2. Свидетелство за съдимост;

3. Попълване на актуални данни в Заявлението за членство с прилагане на неподадените до този моменти документи изискуеми в Заявлението;

Срок за издаване – 5 работни дни.

V. /Отменен с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от 07.05.2019г.

VІ. Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ за липса на наложени наказания, което да послужи пред УС на БЛС гр.София за издаване на СЕРТИФИКАТ за добра медицинска практика.

Безплатно за редовните членове на колегията.

Необходими документи:

1. Попълване на Заявление за издаване на Удостоверението – по образец;

2. Свидетелство за съдимост;

3. Попълване на актуални данни в Заявлението за членство с прилагане на неподадените до този моменти документи изискуеми в Заявлението;

Срок за издаване – 5 работни дни.

VІІ. /Изменение с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от 02.11.2017г./ Издаване по електронен път на изходящо УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл.34 от Устава на БЛС на редовен член на РК на БЛС – Варна, за работа на територията на друга колегия.

Такса – 6.00 лева

Необходими документи:

1. Попълване на Заявление за издаване на Служебната бележка – по образец;

3. Попълване на актуални данни в Заявлението за членство с прилагане на неподадените до този моменти документи изискуеми в Заявлението;

Срок за издаване – 5 работни дни.

VІІІ. /Изменение с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от 02.11.2017г./ Издаване на входящо УДОСТОВЕРЕНИЕ по чл.34 от Устава на БЛС на лекар редовен член в друга колегия, даващо му право да практикува на територията на РК на БЛС – Варна.

Годишна такса равна на размера на годишния членски внос в колегията. При практикуване за срок по-кратък от 12 месеца, в Заявлението изрично се упоменава срока, както и в издаваното въз основа на това Удостоверение, като се заплаща такса според месеците на практикуване в размер на 8.00лева месечно.

Необходими документи:

1. Попълване на Заявление за издаване на Удостоверението – по образец;

2.  Удостоверение от Районната колегия, където е  редовното членство, че е уведомена, за това че лекарят ще практикува и на територията на РК на БЛС – Варна;

3.  Прилагане на ксерокопия на документите изискуеми в Заявлението за членство в РК на БЛС – Варна;

Срок за издаване – Съгласно Правилата за членство в РК на БЛС-Варна.

ІХ. /Отменен с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от 07.05.2019г./

Х. /Отменен с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от 07.05.2019г./

     ХІ. /Изменение с протоколно решение на УС РК на БЛС – Варна от

 02.11.2017г./ Издаване по електронен път на ОТЧИСЛИТЕЛНА БЕЛЕЖКА.

Безплатно за редовните членове на колегията.

Необходими документи:

1.  Попълване на Заявление за издаване на Отчислителната бележка – по образец;

Срок за издаване – 5 работни дни.

ХІІ. Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО ЧЛЕНСТВО С ВПИСАН ПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС.

Безплатно – издава се само при заплатен членски внос в Редовен регистър.

ХІІІ. Издаване на ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ЧЛЕНСКА КАРТА.

Безплатно за редовните членове на колегията.

Срок за издаване – в зависимост от заявките.

XIV. Преиздаване на ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ЧЛЕНСКА КАРТА.

Такса – 5.00 лева.

Срок за издаване – в зависимост от заявките.

 XV. /Нова с решение на УС РК на БЛС – Варна от 07.05.2019г./ Издаване на УДОСТОВЕРЕНИЕ, което да послужи пред УС на БЛС гр. София за издаване на Сертификат за добра медицинска практика на лекари членуващи в бившия доброволен регистър в РК на БЛС – Варна, на лекари, които към датата на подаване на заявлението са с прекратено членство в РК на БЛС – Варна и на лекари, които никога не са членували в РК на БЛС – Варна.

Такса за издаване – 50.00 лева.

Необходими документи:

1.Подаване на Заявление по образец.

2.По преценка на Председателя на УС РК на БЛС – Варна се представят допълнителни документи съобразно обстоятелствата.

Срок за издаване – 5 работни дни.

 

Подаването и получаването на документи от РК на БЛС – Варна се извършва лично или чрез упълномощено лице.

 

 

                                                                                                УС РК на БЛС - Варна

Публикивано от Светлин Митев на 15.05.2013 11:03:33
Последна редакция 02.06.2019 22:52:08
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация