Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Това е важно
Последна промяна
Във връзка с постъпило в РЗИ-Варна писмо с вх. № 96-00-7-11/11.04.2023 г. от Министерство на здравеопазването, относно профилактика на хеморагична болест на новороденото с витамин К 13.04.2023 21:30:42
Корекция на заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., Приложение № 3 към т. 7 20.01.2021 17:49:28
Указания относно задължението на всички лечебни заведения за извънболнична помощ за отчитане на дейността си в областта на здравеопазването 11.01.2021 17:21:51
Застраховане за „Професионалната отговорност” чрез сключване на групова полица за членовете на ОМБ 25.11.2020 20:59:12
Във връзка с писмо от МЗ за нарушения при издаване на карти за оценка на физическата годност за водачи на МПС 16.11.2020 11:35:19
Относно процеса по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза 16.10.2020 15:18:52
БЛ при бременност и раждане 24.03.2020 16:05:20
Заповед на МЗ относно Коронавирус (2019 - nCoV) 05.02.2020 21:46:20
Застраховка Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия: Удобен вариант е онлайн застраховането(подобно на стъпките при онлайн закупуване на самолетен билет) през сайта на КЗЦ Булстар: https://www.bulstar-ins.com Застраховката е винаги до 15 декември. За условията и има информация в сайта, а може да се потърси и на посочените телефони. 02.12.2019 20:57:23
За предприемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване 02.07.2019 11:54:26
Конкретна информация за желаещите да участват в групово застраховане за "професионална отговорност" 03.12.2018 23:23:45
Анкета относно Наредба 8 14.03.2018 10:14:21
Указания в случай на извършено посегателство върху медицински специалисти по повод изпълнение на служебните им задължения 10.11.2017 09:06:42
Относно лечението на захарен диабет 16.02.2017 23:06:58
Отчитане на МДД през ПИС на НЗОК 31.01.2017 13:13:44
Относно лечение с аналогови инсулини 25.01.2017 15:18:28
В случай на обективна невъзможност за подаване на документи през ПИС 19.10.2016 15:18:46
Писмо от НЗОК и РЗОК Варна 09.04.2015 18:57:48
Писмо от РЗИ Варна 17.03.2015 20:23:21
ЗА ОТЧЕТНАТА КАМПАНИЯ ЗА 2014Г 06.02.2015 14:30:56
Формуляри необходими за сключване на НРД 2015 23.01.2015 20:48:16
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 21 ОТ 2009 Г.) 20.11.2014 15:34:05
Във връзка с писмо на Управителя на НЗОК, относно срокове за обработка на електронните отчети в ИИС на НЗОК през месец февруари 2014г. 31.01.2014 16:29:12
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ПОСТРАДАЛИ ДЕЦА В СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 25.06.2013 18:31:02
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ 08.03.2013 10:18:47
ВЪВ ВРЪЗКА С УКАЗВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ЧУЖДЕНЦИ 10.01.2013 12:28:43
ВЪВ ВРЪЗКА С УКАЗВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ЧУЖДЕНЦИ 10.01.2013 12:15:31
УКАЗАНИЕ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ 11.09.2012 18:00:25
СЪВМЕСТНО УКАЗАНИЕ НА БЛС И НЗОК ЗА ПИМП И СИМП 24.01.2012 18:30:45
Във връзка с прилагането на НАРЕДБА № 3 от 11.05.2011 г. на МЗ – “за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории 24.08.2011 22:05:57
Инструкция 1 от 20.5.2011 за работа с болничните листове 15.06.2011 16:42:03
ПРОГРАМА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ "СОЛ И ЗДРАВЕ" 30.05.2011 21:01:18
Програма за научен колегиум на 12.04.2011г. СБАЛ по Кардиология Варна 29.03.2011 16:21:43
УКАЗАНИЕ 2 НА НЗОК И БЛС 28.01.2011 15:16:37
Важно!!! Относно назначаваните СМД и МДД през първото тримесечие 26.01.2011 17:55:12
Образци на документи за НРД 2011 13.01.2011 22:33:00
Изисквания на НЗОК за лечение на болни с ХБН в преддиализен период в извънболничната помощ 25.08.2010 15:51:46
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ 21.05.2010 11:00:44
Постановление № 87 от 5 май 2010 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза 18.05.2010 12:45:58
Във връзка с потребителската такса 13.04.2010 19:28:20
Указание за издаването и попълването на формуляр Е 116 – Медицински доклад относно неработоспособност 13.04.2010 19:20:51
Изисквания на НЗОК при лечение на артрити и спондилити с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ 29.03.2010 11:27:44
Указния за изписване на Presinex spray и Rokatrol 29.03.2010 11:03:35
Задължения на лечебните заведения във връзка с правта, принципите и мерките за закрила на детето 29.03.2010 10:53:24
Указание за ОПЛ, лекари- специалисти и ЛКК във връзка с подготовката на пациенти за представяне пред ТЕЛК, ДЕЛК и НЕЛК 18.02.2010 14:26:47
Във връзка със Заповед РД09-77/8.2.2010 16.02.2010 13:32:37
Във връзка с преминаването от 1 февруари 2010 г. на информационното обслужване на здравноосигурителния статус към НАП 26.01.2010 11:56:35
Актуализация на"Изисквания при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания или групи продукти" 12.01.2010 15:14:42
Относно чл20 на Наредба 2 на МЗ от 1.7.2005г 29.12.2009 10:50:10
Относно тест-лентите One Touch Ultra 29.12.2009 10:45:41
ОТНОСНО: Приключване на бюджетната 2009 година 25.11.2009 21:12:04
Относно: Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни със шизофрения 19.11.2009 15:23:25
Относно: Изисквания на НЗОК при провеждане на инкретин базирана терапия при болни със захарен диабет 19.11.2009 15:10:26
Алгоритми, разработени от МЗ, за работа на ОПЛ, ДКЦ, МЦ, СМП и БП при случаи съмнителни за грип 28.10.2009 12:50:21
Писмо на Директора на НЗОК във връзка с изключване на лекарствени продукти от Списъка с лекарства по наредба 10/2009г 27.10.2009 13:13:57
ВАЖНО! За наложените санкции за извършени диспансерни прегледи 28.08.2009 14:35:10
Относно Наредба 4 от 4.3.2009г за предписване и отпускане на лекарствени продукти 13.08.2009 11:01:01
Фирма Тонекс 2000 ООД:Професионално зареждане на тонер касети.Продажба и сервиз на лазерни принтери и консумативи за тях. Специални цени за общопрактикуващи лекари, диагностично-консултативни центрове, частни болници, аптеки и лаборатории. При съвместна работа получавате безплатна профилактика на копирната техника и приоритетност при изпълнение на поръчки. 16.07.2009 13:53:50
Указание по прилагане на разпоредбите на §1 от Наредба №4/04.03.2009г. и §1 от Наредба №10/24.03.2009г. за предписване и отпускане на лекарствени продукти, напълно или частично заплащани от НЗОК. 15.04.2009 09:08:58
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС! 14.04.2009 10:36:22
Д О Г О В О Р ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ 05.02.2009 09:41:25
Д О Г О В О Р ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 05.02.2009 09:34:56
ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ОТ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР/ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 05.02.2009 09:32:03
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 05.02.2009 09:28:59
Типов договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ 05.02.2009 09:26:10
Заявление за сключване на договор за оказване на извънболнична (първична и специализирана) медицинска помощ. 02.02.2009 19:06:55
Заявление за сключване на договор за оказване на високоспециализирани медицински дейности по приложение №4 към член единствен на Наредба №40 от 24.11.2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и приложение №19 към действащия НРД 02.02.2009 19:04:01
Заявление за сключване на договор по т.7 от Решение №.......... на УС на НЗОК за оказване на болнична медицинска помощ по определени клинични пътеки от лечебни заведения за СИМП (МЦ, МДЦ, ДКЦ) с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа 02.02.2009 18:57:01
Д О Г О В О Р ЗА АВАНСОВО ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 02.02.2009 18:32:14
РЕГУЛАТИВНИ СТАНДАРТИ 02.02.2009 12:15:00
ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИСТ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА" 02.02.2009 12:03:59
ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ 02.02.2009 11:42:12
ПЪРВИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ 02.02.2009 11:28:13
СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО 02.02.2009 10:43:26
КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ,ЗА КОИТО НЗОК СКЛЮЧВА ДОГОВОР С ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ 02.02.2009 08:39:52
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ НА ЛИЦА, ОСИГУРЕНИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ 30.01.2009 18:45:53
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С НЗОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСМД ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №4 КЪМ ЧЛЕН ЕДИНСТВЕН НА НАРЕДБА №40 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК 29.01.2009 09:44:26
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 27.01.2009 16:52:39
"ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИСТ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА" 27.01.2009 16:49:18
ДЕЙНОСТИ НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО „ДЕТСКИ БОЛЕСТИ” ПО ПРОГРАМА „ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ” ПО ПРОГРАМА „МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" И НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОФИЛАКТИКА НА ЗЗОЛ ОТ РИСКОВИ ГРУПИ 26.01.2009 10:48:10
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТ НЗОК ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2007 И 2008 ГОДИНА 20.01.2009 10:00:31
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА (ДВ, БР. 106 ОТ 2004 Г.) 17.01.2009 09:21:40
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТ НЗОК ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - НОЕМВРИ 2007 И 2008 ГОДИНА 21.12.2008 11:48:07
Изплатени средства на лечебни заведения за болнична помощ от НЗОК за периода Януари - Октомври 2007 и 2008 година 27.11.2008 11:38:48
ОБРЪЩЕНИЕ НА Д-Р С. ЦЕКОВА КЪМ КОЛЕГИТЕ ОТ СИМП 27.10.2008 12:47:59
Изплатени средства на лечебни заведения за болнична помощ от НЗОК за периода Януари - Септември 2007 и 2008 година 10.10.2008 12:27:40
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА 09.10.2008 12:40:50
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2008 - 2013 Г 07.10.2008 16:48:07
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация