Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Устав на РЛК Варна

РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ВАРНА

 

У С Т А В

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този Устав урежда устройството, организацията и дейността на Районната колегия (РК) на Българския лекарски съюз (БЛС) - Варна в съответствие с приетия на 70 Събор Устав на БЛС и изменение на 73-тия Събор на БЛС.
(2) Българският лекарски съюз е съсловна организация на лекарите по смисъла на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ).
Чл. 2. РК на БЛС - Варна е юридическо лице със седалище в гр. Варна, съгласно чл.18 (1) от ЗСОЛЛДМ.
Чл. 3. (1) Всички лекари, които упражняват професията си в общините на Област Варна, посочени в приложението на ЗСОЛЛДМ или заемат длъжност, изискваща образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и желаещите от страната, членуват в РК на БЛС – Варна.
(2) Членството на лекари, които не упражняват професията и на временно пребиваващи в чужбина е доброволно.
(3) Членовете на РК на БЛС - Варна могат да се сдружават помежду си по месторабота, местоживеене, на териториален, тясно профилен или друг
признак.

ГЛАВА ВТОРА
РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА ЛЕКАРИТЕ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
УСТРОЙСТВО

Чл. 4. (1) РК на БЛС - Варна се състои от вписаните в регистъра лекари, съобразно чл.18 (1) от ЗСОЛЛДМ.
(2) Членовете на РК на БЛС - Варна се организират в дружества.
(3) Дружеството е основна структурна единица на БЛС, респективно на РК на БЛС - Варна и се учредява от най-малко10 лекари по месторабота, местоживеене, на териториален, тяснопрофесионален или друг признак.
(4) Дружествата в зависимост от числеността си избират ръководство или координатори и организират своята работа съгласно правилник, приет от общото им събрание и съобразен с Устава на БЛС, и настоящия устав.
(5) Дружествата се включват в РК на БЛС - Варна като представят за одобрение правилника си, съобщават избраното ръководство
или координатори и прилагат списък на членовете си, който актуализират веднъж годишно.
(6) В дружествата могат да се сформират секции по специалности.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ФУНКЦИИ

Чл. 5. РК на БЛС - Варна:
(1) Представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси.
(2) Представлява своите членове при сключване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване.

(3) Участва с предложения и представителство в изработването и приемането на Кодекс за професионална етика на лекарите.
(4) Участва в изработването и приемането чрез решения на УС на базата на обсъждане и чрез представителствата си в Централните органи на БЛС на правила за добра медицинска практика и упражнява контрол по спазването им по законосъобразен начин и в съответствие с този устав.
(5) Налага санкции, предвидени в Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина.
(6) Съставя и води районен регистър на членовете си.

(7) Организира, координира, провежда и регистрира продължаващото медицинско обучение /ПМО/ на лекарите.
(8) Осигурява законова и нормативна информация от МЗ, МОНТ, МФ и УС на БЛС, Висшия медицински съвет, касаеща професионалните интереси на членовете си.
(9) Дава становища по проекти за нормативни актове в областта на здравеопазването чрез представителството си в УС, НС на БЛС и чрез Висшия медицински съвет към МЗ.
(10) Осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и чужбина.
(11) Подпомага своите членове и техните семейства в случай на нужда.
(12) Изпълнява други дейности, решени от събора на БЛС, общото събрание и УС на РК на БЛС - Варна.

 

ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИ НА РК НА БЛС - ВАРНА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
УСТРОЙСТВО

Чл. 6. Органи на РК на БЛС - Варна са:
1. Общо събрание на лекарите
2. УС на РК на БЛС - Варна
3. Контролна комисия на РК на БЛС - Варна
4. Комисия по професионална етика на РК на БЛС - Варна
Чл. 7. (1) Общо събрание на РК на БЛС - Варна се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на десет члена, избирани от дружествата на съответната територия. Поканата за свикване на Общо събрание се изпраща в писмен вид до председателите
/координаторите/ на дружествата и за сведение до УС на БЛС в срок не по-кратък от 15 дни преди датата на заседанието. Поканата е чрез писмено уведомление, изпратено чрез електронна поща и се публикува на официалната интернет страница на РК на БЛС - Варна в същия срок преди датата на заседанието.
(2) Общо събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания.

(3) Мандатът на делегат на Общото събрание се прекратява предсрочно при системно неизпълнение на задълженията, съставляващо повече от три отсъствия от заседания на Общото събрание без уважителни причини. В този случай делегатът се замества от резервен член.
(4) Общото събрание се счита за законно проведено при присъствие на най-малко две трети от избраните делегати. При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на Общото събрание. Ако се явят по-малко от половината делегати, събранието се отлага и се свиква от УС на РК на БЛС -
Варна но не по-късно от 15 дни, считано от първоначално определената дата.

(5) Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите делегати и не може да противоречи на Устава на БЛС. Всички останали решения се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите делегати.

(6) В срок до 15 дни от провеждането на Общото събрание на РК на БЛС – Варна, секретарят на колегията изготвя и изпраща на УС на БЛС протокол от проведеното събрание, включващ броя на присъствалите делегати, избраните ръководни органи на РК на БЛС и получените за тях гласове, както и списък на избраните делегати и резервни членове за Събора на БЛС, подредени по броя на получените гласове. В същия срок Председателят на УС на РК на БЛС – Варна изпраща на УС на БЛС заверено копие от Устава на районната колегия.
(7) Извънредно Общо събрание се свиква:
1. По решение на Управителния съвет;
2. По решение на Контролната комисия;
3. По искане на най-малко 3/4 от членовете на колегията.
(8) При условията на ал.7 т.3 финансирането се осъществява от инициаторите.

Чл. 8. (1) УС на РК на БЛС - Варна се състои от общо петнадесет членове - председател, трима заместник-председатели, секретар и десет членове. Броят на членовете се определя и променя от Общото събрание.
(2) УС на РК на БЛС - Варна се свиква на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания.
Чл. 9. Контролната комисия на РК на БЛС - Варна се състои от председател и четирима членове. Броят на членовете се определя и променя от Общото събрание.
Чл. 10. Комисията по професионална етика на РК на БЛС - Варна се състои от председател и четирима членове. Броят на членовете се определя и променя от Общото събрание.
Чл. 11. (1) Редовните заседания на общото събрание на РК на БЛС - Варна и на нейния УС са открити за членовете на БЛС.

(2) Заседанията на комисиите по чл.6, точки 3 и 4 са закрити.
Чл. 12. (1) Председателят, заместник-председателите, секретарят и членовете на УС, председателите и членовете на Контролната комисия и Комисията по професионална етика на РК на БЛС - Варна се избират и освобождават чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите в залата делегати на Общото събрание, които не могат да бъдат по-малко от половината плюс един от регистрираните делегати, имащи право на глас.
(2) В случай, че при първо гласуване не се стигне до избор за някоя от длъжностите по ал.1 с повече от половината от гласовете, се провежда второ гласуване, в което се състезават двамата кандидати за нея с най-много гласове и за избран се счита кандидатът, получил повече гласове. Същата процедура се прилага и ако двама кандидати за една длъжност получат при първо гласуване равен брой гласове.
(3) Членовете на УС, на Контролната комисия и на Комисията по лекарска етика и по трима резервни членове се избират с обикновено мнозинство с тайно гласуване в общи листи като кандидатите се класират според броя на получените гласове.

(4) Изборните длъжности се заемат от присъстващите в залата делегати, членове на РК на БЛС - Варна.
(5) Мандатът на ръководните органи на РК на БЛС - Варна по чл.6 е три години и може да се прекрати от извънредно Общо събрание.

(6) Едно лице не може да бъде избрано в ръководен орган на една и съща длъжност за повече от два последователни мандата. Този текст не се отнася за делегатите на Събора на БЛС.
(7) Предсрочното прекратяване на мандата на лице, избрано в ръководен орган се извършва:
1. по неговото желание, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до съответния орган, в който лицето е избрано;
2. при смърт;
З. при избиране на друга изборна длъжност в БЛС,
4. при констатиране обстоятелствата по чл. 24 (1) на този устав;

5. при системно неизпълнение на задълженията, съставляващо повече от три последователни отсъствия от заседания на съответния орган без уважителни причини, отразени в протоколи на заседанията. Освобождаването се протоколира с решение на съответния орган;

6. в случай на отпадане на редовно избран делегат на Събор, районната колегия определя негов заместник от избраните резервни делегати, за което незабавно се уведомява УС на БЛС (член на една районна колегия не може да бъде делегат от друга районна колегия на БЛС).

7. мандатът на Председателя на УС на РК на БЛС - Варна, на заместник председателите и на секретаря на РК на БЛС – Варна се прекратява само от Общото събрание.

Чл. 13. (1) При освобождаване мястото на Председателя на УС, то се заема от заместник-председател по ред, определен от Правилника за работа на Управителния съвет до провеждане на Общо събрание на РК на БЛС -Варна.

(2) При освобождаване мястото на заместник-председателя и на секретаря, изборът на лицата за заемане на тези длъжности се извършва на първото извънредно или редовно Общо събрание на колегията.
(3) При освобождаване мястото на председателя на Контролната комисия или на Комисията по професионална етика то се заема от заместника на председателя по ред, определен от Правилника за работата на съответната комисия.
(4) В случай на намаляване на числеността на ръководен орган поради отпадане на член от състава му, той се попълва до края на мандата или до Общо събрание от резервен член, определен според броя на получените при избора гласове.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ФУНКЦИИ

Чл. 14. (1) Общото събрание:
1. Приема устав и правилници за работа на органите на РК на БЛС - Варна. Заверени копия от Устава и Протокола от проведеното Общо събрание се изпращат в 15-дневен срок на УС на БЛС;
2. Приема отчет по изпълнението на бюджета за изтеклата година и бюджета за следващата календарна година на РК на БЛС - Варна;
3. Избира и освобождава председателите и членовете на УС, Контролната комисия и Комисията по професионална етика на РК на БЛС - Варна и определя мандата им в рамките до три години;
4. Избира делегати за Събора на БЛС (делегатите се избират от Общото събрание при норма на представителство един делегат на 75 члена). Колегията добива право на още един делегат ако броят на членовете надвишава с повече от 38 кратно на 75 число;
5. Приема отчетите за дейността на органите по чл.6 т.2, т.3 и т.4 от Устава на РК на БЛС – Варна и взема решения по тях;
6. Приема правилата за набиране и разходване на средства на районната колегия;
7. Взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на районната колегия, съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, устава на БЛС и собствения си устав;
(2) Мандатът на органите на РК на БЛС – Варна не може да надвишава по продължителност и като брой мандати, този на централните органи на БЛС.

(3) Редовните отчетно-изборни събрания на РК на БЛС – Варна се провеждат до два месеца преди редовния събор на БЛС.
Чл. 15.
(1) УС на РК на БЛС - Варна:
1. Ръководи работата на РК в съответствие с решенията на Общото събрание, устава на БЛС, устава на РК на БЛС - Варна и законите;
2.
Организира и води електронния регистър на РК на БЛС - Варна и уведомява в реално време централния регистър за настъпили промени;

3. Осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
4. Изпраща списък на членовете си на УС на БЛС
като постоянно го актуализира с настъпилите промени;
5. Изготвя проекто-бюджет и управлява имуществото на колегията;
6. Свиква Общото събрание на колегията. Датата, мястото на провеждане и дневният ред на Общото събрание се определят от УС на РК на БЛС – Варна, като се съобщават писмено на дружествата и делегатите не по-късно
от 15 дни преди откриването му;
7. Грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията.
Подпомага своите членове и семействата им при нужда;
8. Вписва в регистъра на РК на БЛС – Варна данните, посочени в чл. 21 ал.1 от настоящия устав;

9. Подпомага дейността на дружествата в района и осъществява координацията между тях и централните органи на БЛС;
10. Следи за редовното събиране на членски внос и отговаря за точността на отчисленията към органите на национално ниво;
11. Създава условия на членовете за ползване на необходимата им експертна помощ при спорове, свързани с упражняване на професията и при неправомерен отказ на районната здравноосигурителна каса да сключи договор с тях;

12. Изпълнява стриктно задълженията си по този Устав за отчисляване на сумите, дължими от събрания членски внос към УС на БЛС;
13. Осъществява други функции, възложени му от Общото събрание;

14. Общото събрание определя възнагражденията на Председателя и Организационния секретар на УС на РК на БЛС – Варна общо в размер на 4 минимални работни заплати за страната, които се разпределят съобразно Правилника на работата на УС.

(2) Председателят, Заместник председателите, Организационния секретар и членовете на Управителния съвет са делегати на Събора на БЛС и участват в заседанията му с право на глас.

Чл. 16. (1) Председателят на УС на РК на БЛС – Варна организира и ръководи работата му, представлява колегията, пълномощник е на УС на БЛС за Варненски регион; отговаря като материално отговорно лице за отчисленията от членския внос към централата на БЛС при наличие на средства в колегията; издава наказателни постановления по реда и условията на чл. 37-чл. 41 от ЗСОЛЛДМ.

(2) Заместник - председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.
(3) Секретарят:
1. Ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на УС;
2. Организира и осигурява технически и административно цялостната дейност на УС;

3. Администрира официалната интернет-страница на РК на БЛС - Варна
Чл. 17. (1) Контролната комисия на РК на БЛС - Варна:
1. Контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от УС решения и тяхното изпълнение;
2. Представя пред Общото събрание на РК на БЛС - Варна отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на УС на колегията;
3. При констатирани нарушения на закона, уставите на БЛС и на РК на БЛС - Варна или решенията на Общото събрание, в двуседмичен срок изготвя доклад, който внася в УС на РК на БЛС - Варна или свиква Общо събрание на районната колегия;

4. Контролира събирането и разходването на членски внос и отчисленията  към УС на БЛС, както и всички други финансови постъпления и разходи на РК на БЛС – Варна;

5. Свиква Общо събрание в случаите по чл.27, ал.1, т. 3 от ЗСОЛЛДМ и в случай, че същото не е свикано на редовно заседание в посочения в чл. 7 ал.2 от настоящия устав срок.
(2) Председателят и членовете на комисията могат да присъстват на заседанията на УС на РК на БЛС - Варна.

(3) Председателят и членовете на Контролната комисия са делегати на Събора на БЛС и участват в заседанията му с право на глас.
Чл. 18. (1) Комисията по професионална етика на РК на БЛС - Варна се ръководи в работата си от ЗСОЛЛДМ, Устава на РК на БЛС - Варна, Правилник за дейността и Кодекса по професионална етика на лекарите.
(2) Комисията по професионална етика на РК на БЛС - Варна има следните правомощия:
1. Следи за спазване на професионално - медицинските, морално-етичните и деонтологичните въпроси, свързани с упражняването на професията;
2. Разглежда жалби по въпросите, посочени в точка 1. В случаи на значими затруднения при вземането на решения, комисията прави мотивирано искане за методическа помощ към Комисията по професионална етика към БЛС;
3. Осъществява други функции, възложени й от УС и Общото събрание на РК на БЛС – Варна;
4. Издава актове за установени нарушения и препоръки за отстраняването им;
5. Актове по предходната точка има право да съставя всеки член на Комисията по професионална етика.

(3) Председателят и членовете на Комисията по професионална етика са делегати на Събора на БЛС и участват в заседанията му с право на глас.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ЧЛЕНСТВО

Чл. 19. (1) Членството в РК на БЛС - Варна възниква с вписване в регистъра на колегията.
(2) Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря, в което се посочват трите имена, ЕГН,
данните на документа за самоличност, месторождение, гражданство на лицето и адрес по местоживеене и месторабота, актуален телефон и адрес на електронната поща.
(3) Към заявлението за вписване се прилагат:
1. диплома за завършено висше
образование или академична справка от медицински университет (факултет), с която се извършва вписване в Националния регистър със статут на временен член, със срок до 4 месеца;
2. диплома за специалност или за научна степен и звание - при наличие на такава;

3. удостоверение за придобита квалификация по ПМО - при наличие на такова;
4. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;
5. при подновяване на членство - извлечение от регистъра за наложено наказание и документ за липса на задължения към съответната РК на БЛС, в която лицето е членувало;
6. за чужди граждани - документ за дългосрочно пребиваване и работа в страната;
7. свидетелство за съдимост;

8. съгласие за обработване на лични данни.
(4) Лекарите, граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, се вписват в регистъра на РК на БЛС – Варна въз основа
на удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

(5) Вписването в регистъра на РК на БЛС – Варна на лекарите, граждани на държава-членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Щвейцария, които временно предоставят медицински услуги по реда на чл. 17, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации, се извършва въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление, придружено от копие на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването по съответната процедура. Вписването се смята за извършено от момента на получаване на уведомлението, като лицето се явява лично или чрез упълномощен представител за подаване на Заявление и спазване на реда и условията на чл.19, ал.2-3 от настоящия устав. В регистъра се отбелязва основанието за вписване, като регистрацията може да се подновява ежегодно по същия ред.

(6) Чуждите граждани, извън упоменатите в чл.19 ал. 4 и 5 от Устава на РК на БЛС - Варна, прилагат към заявлението за вписване и документи, удостоверяващи наличието на изисквания за упражняване на професията, определени в чл. 186, ал. 3 от Закона на здравето.

(7) Лекар, практикуващ постоянно (едновременно) на територията на повече от една районна лекарска колегия, подава заявление за вписване и членува в колегия по свой избор, като уведомява за наличието и на друга месторабота.

1. В случай, когато РК на БЛС – Варна е следващо място на работа, лекарят подава лично или чрез упълномощен представител, заявление за работа на територията на колегията, придружено от документите по ал. 3, т. 1-7, както и служебна бележка, че е уведомена районната колегия, където членува редовно, за това, че лекарят ще практикува и на територията на РК на БЛС - Варна.

2. Лекар, чието основно членство е на територията на РК на БЛС-Варна, но желае да практикува  и на територията на друга районна колегия, подава заявление, с което уведомява за това и въз основа на което получава служебна бележка, за съответната районна колегия.

(8) При промяна на местоработата от района на една колегия в друга, без членството да е прекъсвало, информацията по регистъра се прехвърля служебно въз основа на заявление до районната колегия за отчисляване. Лекарят подава заявление за членство до районната колегия по новата месторабота с приложени документи по ал. 3, т. 1-7 и отчислителна бележка.

(9) Работодател, член на БЛС, преди да наеме на работа лекар, следва да изиска представяне на документи от съответната районна колегия на БЛС по местоработата на лицето за редовно членство или за уведомление за работа на територията на съответната районна колегия на БЛС, като в противен случай носи отговорност по смисъла на Кодекса на професионална етика на лекарите. Лекар, упражняващ професията си в РК на БЛС – Варна, в която не членува и не е уведомил по условията на чл. 19, ал. 7, т. 1, подлежи на наказание по реда на ЗСОЛЛДМ. Наказанието се налага от председателя на УС на РК на БЛС, в която членува чрез наказателно постановление, на основание акт за установяване на административно нарушение, съставен от член на комисията по професионална етика към районната колегия на БЛС, в която лекарят членува.

Чл. 20. (1) УС на РК на БЛС - Варна проверява дали са налице изискванията по глава седма, раздел II от Закона за здравето за вписване на лекаря в регистъра на колегията.
(2) Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в четиринадесет дневен срок от подаването на документите
. Вписването в регистъра по чл. 32, ал. 1 от ЗСОЛЛДМ в случаите по чл. 17 от Закона за признаване на професионални квалификации се извършва служебно след получаване на уведомлението от органа по признаването.
(3) УС на РК на БЛС - Варна издава удостоверение за извършеното вписване в срока по ал. 2.
(4) Отказ от вписване в регистъра на РК на БЛС - Варна може да бъде направен при:
1. Неспазване изискванията по чл. 32. (2) и (3) от ЗСОЛЛДМ;
2. Ако лицето е заличено от регистъра на друга районна колегия - за срока на
наказанието или ако има неплатени задължения към друга районна колегия. За удостоверяване на липсата/наличието на задължения лицето представя удостоверение от районната колегия, в която е членувало;
(5) Отказът от вписване в регистъра може да се обжалва в седемдневен срок от получаване на съобщението пред УС на БЛС, който се произнася с решение в едномесечен срок.
(6) Решенията на УС на БЛС подлежат на обжалване по реда
Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 21. (1) В регистъра се вписват следните обстоятелства:
1. Трите имена и ЕГН, месторождението и гражданството;

2. Уникален идентификационен номер /УИН/;

3. Данни на документ за самоличност;

4. Данни за контакт с лицето;
5. Адресът по местоживеене и месторабота;
6. Висшето медицинско образование - номер и дата на издаване на дипломата;
7. Специалността - номер и дата на издаване на дипломата;
8. Научната степен, научното звание - номер и дата на дипломата, съответно протокола, удостоверение за придобита квалификация по ПМО;
9. Наложени наказания по реда на ЗСОЛЛДМ;
10. Влезли в сила наказателни постановления по други закони, свързани с упражняването на професията;
11. Влезли в сила присъди за престъпления, свързани с упражняването на професията;

12. Съгласие за обработване на лични данни;
13. Всички данни, регламентирани за включване в националния електронен регистър на БЛС, както и други обстоятелства съгласно Правилника за водене и съхраняване на данните в регистъра;

14. БЛС осигурява и поддържа достъп до регистъра на членовете и информация за тях, позволяващ автоматизирана обработка (API);
(2) Лицата, вписани в регистъра на районната колегия, са длъжни да заявяват промените в подлежащите на вписване обстоятелства  по ал. 1 т. 5, 7 и 8 в 10-дневен срок от настъпването на съответната промяна. Промените в подлежащите на вписване обстоятелства по т. 9, 10, 11 и 13 - в двуседмичен срок от настъпване на съответната промяна, в случай, че информацията по т. 9, 10 и 11
не постъпи по служебен път.
(3) За всички вписани обстоятелства и промени в регистъра УС на РК на БЛС - Варна уведомява УС на БЛС в 10-дневен срок.
(4) При започване на практика наличните данни се прехвърлят служебно в регистъра за практикуващите лекари на съответната районна колегия по месторабота, въз основа заявление от лицето, подадено в седемдневен срок.

Чл. 22. (1) Членството се прекратява със заличаване от регистъра на БЛС в следните случаи:         

1. При смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение;

2. При лишаване от право да се упражнява медицинска професия по смисъла на действащото законодателство;

3. По желание на лекарят, с едномесечно писмено предизвестие, отправено до районната колегия;

4. При неплащане на членски внос за период по-дълъг от шест месеца.

(2) Преди заличаване на основание чл. 22, ал. 1, т. 4, председателят на УС на РК на БЛС - Варна изпраща, чрез писмено уведомление по електронна поща, на лекаря покана за изплащане на дължимия членски внос в 14- дневен срок, считано от получаването на поканата. Същата се публикува на официалната интернет страница на РК на БЛС – Варна. Поканата се изпраща на посочения от лицето по реда на чл. 19 ал. 2 от настоящия устав адрес. Поканата се поставя и на видно място в сградата на районната колегия. След изтичане 14-дневния срок, лицето се заличава от регистъра по решение на УС на районната колегия.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 23. Членовете на РК на БЛС - Варна имат право:
1. Да избират и да бъдат избирани в органите на съюза и на районните колегии съгласно условията на устава;
2. Да се ползват от помощта на съюза при спорове, свързани с упражняването на
професията и при неправомерен отказ на районната здравноосигурителна каса да сключи договор с тях, ако отговарят на изискванията;
3. На материална помощ в случай на оттегляне от работа, загубена трудоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт;
4. Да бъдат информирани за всички съюзни дела;
5. Да се ползват от помощта на съюза за професионалното си усъвършенстване;
6. На достъп до личните си данни в регистъра.
Чл. 24. (1) Не могат да бъдат избирани и да заемат изборна длъжност в УС, контролна комисия и комисия по професионална етика на РК на БЛС - Варна лица, които са:
1. министри, заместник-министри, главни секретари на министерства, директори на здравни заведения;

2. народни представители;

3. участници в ръководните органи на политически партии и синдикални организации;
4. членове на орган на НЗОК или на здравно застрахователни дружества  или такива, които заемат по договор длъжност в тях или в клоновете им;
5. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
6. лишени от право да упражняват професията по административен или наказателен ред;
7. наказани по ЗСОЛЛДМ
до изтърпяване на наказанието им;

8. лица, с установена принадлежност към репресивните органи на бившата тоталитарна власт по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
(2) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните районни или централни изборни органи:
1. Управителен съвет;
2. Контролна комисия;
3. Комисия по професионална етика;

(3) Решенията по този член се вземат от Управителния съвет на РК на БЛС – Варна.
Чл. 25. (1) Членовете на РК на БЛС - Варна са длъжни:
1. Да упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и с Правилата за добрата медицинска практика;
2. Да спазват устава;
3. Да уведомяват УС на РК на БЛС - Варна за промените, свързани с упражняването на професията;
4. Да плащат редовно членския си внос;
5. При неспазване на т.4 подлежат на санкции съобразно чл. 22.
(2) Членовете на РК на БЛС - Варна носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните си задължения:
1. Неспазване на правилата, предвидени в Кодекса за професионална етика;
2. Неспазване на правилата за добра медицинска практика.

(3) Гражданите на държава-членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и реда на част втора от Закона за признаване на професионални квалификации, спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително кодекса за професионална етика и правилата за добра медицинска практика.

ГЛАВА ПЕТА
ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

Чл. 26. РК на БЛС - Варна набира средства от:
1. Членски внос;
2. Наложени глоби по реда на ЗСОЛЛДМ;
3. Дарения, завещания и други.
Чл. 27. (1) Размерът на членския внос за редовно членство е
2 % от минималната работна заплата за страната на месец, а при доброволно членство /чл.3 ал.2/ – съобразно Правилата за членство в колегията, определени от УС на РК на БЛС – Варна – 1 % от минималната работна заплата за страната на месец.
(2) Лекарите - пенсионери без допълнителни доходи, безработните лекари и тези с трайна нетрудоспособност, както и лекарите, подали молби с изложени конкретни специфични обстоятелства, могат да бъдат освобождавани от членски внос по решение на УС на Районната колегия на БЛС – Варна, съобразно Правилата за членство в РК на БЛС – Варна.
(3) УС на РК на БЛС - Варна организира събирането на членския внос и внася отчисленията към бюджета на БЛС в края на всеки месец.

(4) Отчислението за УС на БЛС е в размер на тридесет на сто месечно от редовния членски внос за всеки един член на колегията.
Чл. 28. Средствата на РК на БЛС - Варна се разходват за изпълнение на функциите и задачите му, произтичащи от ЗСОЛЛДМ и устава.
Чл. 29. По приложението на тази глава и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на РК на БЛС - Варна, УС приема отделен правилник.

Чл. 30. (1) Заличените от регистъра по чл. 22 възстановяват членството си след заплащане на всички дължими суми до момента на заличаване от регистъра и съгласно Правилата за членство в РК на БЛС - Варна.

(2) При повторно вписване в регистъра на лице, заличено поради условията на чл. 22, ал. 1, т. 4, освен дължимия членски внос до датата на заличаване от регистъра, се заплаща и такса от 50.00 лв.

Чл. 31. Районната колегия въвежда такса за издаване на удостоверения за постоянна работа на територията на Варненска област на лекари, членуващи в други колегии. Размерът на таксата не може да бъде по-голям от определения членски внос за периода през който лицето ще работи. Последното се отразява като период на действие на удостоверението.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Районната колегия на БЛС - Варна притежава кръгъл печат с надпис по периферията „БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - ВАРНА".
§ 2. Съюзът се задължава с подпис на председателя или упълномощен от него член на УС, задължително скрепен със съюзния печат.
§ 3. Въпроси, нерешени с този устав, се решават съобразно действието на законодателството, а доколкото не са регламентирани в него, се уреждат с решения на Лекарския събор, Националния съвет. Управителния съвет на БЛС и Управителния съвет на Районната колегия на БЛС - Варна.
§ 4. Настоящият устав е приет на редовно Общо събрание на Районната колегия на БЛС - Варна на 18 март 1999г., на основание чл.21 (2) от ЗСОЛЛДМ и чл.24/1/1. от Устава на БЛС. Променен с решение на Общо събрание на РК на БЛС - Варна от 26.11.2009г., на 26.03.2013г.,
на 05.12.2019 г. и на 17.05.2022г.

§ 5. Кандидатите за изборни длъжности попълват декларация за обявяване на принадлежност/непринадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА по образец, утвърден от УС. При констатиране на неверни данни в декларация на отделен кандидат или избран член на БЛС, се произнася Комисията по професионална етика. УС внася за проверка в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА имената на членовете на УС на РК на БЛС – Варна.

  

Публикивано от Светлин Митев на 08.09.2008 02:39:58
Последна редакция 16.06.2022 19:03:56
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 13 + 11 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация