Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
П Р А В И Л Н И К ЗА РАБОТА НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА РАЙОННАТА КОЛEГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ВАРНА

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС – ВАРНА

П Р А В И Л Н И К

ЗА РАБОТА НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА РАЙОННАТА КОЛEГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ВАРНА

Приет на Общо събрание на РК на БЛС – Варна на 26.03.2013г.

    І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

    Чл.1 С настоящия правилник се уреждат организацията и дейността на Контролната комисия на Районна колегия на БЛС – Варна (наричана за кратко КК).

    Чл.2 КК е орган на Районната колегия на БЛС – Варна (РК на БЛС – Варна).

    Чл.3 КК

          1.Контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от УС решения и тяхното изпълнение;

          2.Представя пред Общото събрание (ОС) на РК на БЛС - Варна отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на УС;

          3.При констатиране нарушения на закона, уставите или решенията на ОС в двуседмичен срок изготвят доклад, който внасят в УС на БЛС или свиква ОС на РК на БЛС;

4. Контролира събирането и разходването на членски внос  отчисленията към УС на БЛС, както и всички други финансови постъпления и разходи на РК на БЛС – Варна;

5. Свиква Общо събрание по чл. 14, ал. 1, т.5, 6 и 7 от Устава на БЛС.

    ІІ.СТРУКТУРА И СЪСТАВ

    Чл.4 КК се състои от 5/пет/ члена.

    Чл.5 Членовете на КК могат да присъстват на заседанията на УС на РК на БЛС – Варна. 

    Чл.6 КК може да привлича за своята работа експерти и консултанти без право на глас.

    Чл.7 (1)При напускане на някой от членовете на КК, мястото му се заема от резервен член, а при липса на такъв се избира нов на следващото ОС. 

  (2) При отсъствие или напускане на Председателя на КК неговите функции се поемат от Зам. Председателя до следващото общо събрание.

 

    ІІІ.РЪКОВОДСТВО

    Чл.8 КК се състои от Председател и четирима членове, избрани от ОС на РК на БЛС - Варна.

    Чл.9 Председателят:

    1.Свиква комисията и ръководи нейните събрания.

    2.Представлява КК пред УС, КПЕ, ОС на РК на БЛС – Варна и пред органите на национално равнище.

    3.Съхранява документацията на комисията.

    Чл.10 (1) Заместник Председател на КК е избраният с най-много гласове на ОС член на КК. Заместник-председателят изпълнява функциите на председателя в негово отсъствие.

     (2) Членовете на КК подпомагат дейността на Председателя при неговата работа.

    Чл.11(1) КК провежда редовни и извънредни заседания.

    (2) Редовните заседания се провеждат в ден и час, определен от нейния Председател.

    (3) Извънредните заседания на КК се свикват от Председателя или двама нейни членове, от Председателя на УС на БЛС, от Председателя на УС на РК на БЛС - Варна, от Председателя на КПЕ на РК на БЛС - Варна или по писмено искане на половината от членовете на УС на РК на БЛС - Варна. Заедно с искането се депозира и писмено предложение за дневен ред. В този случай Председателят е длъжен да насрочи извънредно заседание в тридневен срок.

    Чл.12(1) Заседанията на КК се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината й членове.

    (2) КК взема решения с обикновено мнозинство от броя на присъстващите на заседанието членове.

    (3) По време на заседанията се води протокол от техническия секретар на РК на БЛС - Варна. Протоколът се подписва от присъствалите на заседанието членове и от протоколчика.

    (4) Протоколите се изготвят в седемдневен срок след заседанията в два екземпляра – един за КК и един за УС на РК на БЛС - Варна.

    (5) Гласуването в комисията е явно, освен ако не се реши друго за всеки конкретен случай..

    (6) Заседанията на КК са закрити, освен ако комисията не реши друго за всеки конкретен случай.

 

    ІV.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. Настоящият правилник се променя и допълва от Общото събрание на РК на БЛС – Варна.

& 2. Правилника за работа се изготвя на основание на чл.26, ал.2 от ЗСОЛЛДМ, чл.24, ал.1, т.1 от Устава на БЛС и чл.14, ал.1, т.1 от Устава на РК на БЛС – Варна.

 

* * *

 

26.03.2013г.

гр.Варна

Публикивано от Светлин Митев на 15.05.2013 11:23:29
Последна редакция 15.05.2013 11:23:56
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация