Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Виртуална библиотека
Това е важно
Последна промяна
Конкретна информация за желаещите да участват в групово застраховане за "професионална отговорност" 03.12.2018 23:23:45
Анкета относно Наредба 8 14.03.2018 10:14:21
Указания в случай на извършено посегателство върху медицински специалисти по повод изпълнение на служебните им задължения 10.11.2017 09:06:42
Относно лечението на захарен диабет 16.02.2017 23:06:58
Отчитане на МДД през ПИС на НЗОК 31.01.2017 13:13:44
Относно лечение с аналогови инсулини 25.01.2017 15:18:28
В случай на обективна невъзможност за подаване на документи през ПИС 19.10.2016 15:18:46
Писмо от НЗОК и РЗОК Варна 09.04.2015 18:57:48
Писмо от РЗИ Варна 17.03.2015 20:23:21
ЗА ОТЧЕТНАТА КАМПАНИЯ ЗА 2014Г 06.02.2015 14:30:56
Формуляри необходими за сключване на НРД 2015 23.01.2015 20:48:16
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 21 ОТ 2009 Г.) 20.11.2014 15:34:05
Във връзка с писмо на Управителя на НЗОК, относно срокове за обработка на електронните отчети в ИИС на НЗОК през месец февруари 2014г. 31.01.2014 16:29:12
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ПОСТРАДАЛИ ДЕЦА В СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 25.06.2013 18:31:02
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ 08.03.2013 10:18:47
ВЪВ ВРЪЗКА С УКАЗВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ЧУЖДЕНЦИ 10.01.2013 12:28:43
ВЪВ ВРЪЗКА С УКАЗВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ЧУЖДЕНЦИ 10.01.2013 12:15:31
УКАЗАНИЕ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ 11.09.2012 18:00:25
СЪВМЕСТНО УКАЗАНИЕ НА БЛС И НЗОК ЗА ПИМП И СИМП 24.01.2012 18:30:45
Във връзка с прилагането на НАРЕДБА № 3 от 11.05.2011 г. на МЗ – “за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории 24.08.2011 22:05:57
Инструкция 1 от 20.5.2011 за работа с болничните листове 15.06.2011 16:42:03
ПРОГРАМА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ "СОЛ И ЗДРАВЕ" 30.05.2011 21:01:18
Програма за научен колегиум на 12.04.2011г. СБАЛ по Кардиология Варна 29.03.2011 16:21:43
УКАЗАНИЕ 2 НА НЗОК И БЛС 28.01.2011 15:16:37
Важно!!! Относно назначаваните СМД и МДД през първото тримесечие 26.01.2011 17:55:12
Образци на документи за НРД 2011 13.01.2011 22:33:00
Изисквания на НЗОК за лечение на болни с ХБН в преддиализен период в извънболничната помощ 25.08.2010 15:51:46
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ 21.05.2010 11:00:44
Постановление № 87 от 5 май 2010 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза 18.05.2010 12:45:58
Във връзка с потребителската такса 13.04.2010 19:28:20
Указание за издаването и попълването на формуляр Е 116 – Медицински доклад относно неработоспособност 13.04.2010 19:20:51
Изисквания на НЗОК при лечение на артрити и спондилити с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ 29.03.2010 11:27:44
Указния за изписване на Presinex spray и Rokatrol 29.03.2010 11:03:35
Задължения на лечебните заведения във връзка с правта, принципите и мерките за закрила на детето 29.03.2010 10:53:24
Указание за ОПЛ, лекари- специалисти и ЛКК във връзка с подготовката на пациенти за представяне пред ТЕЛК, ДЕЛК и НЕЛК 18.02.2010 14:26:47
Във връзка със Заповед РД09-77/8.2.2010 16.02.2010 13:32:37
Във връзка с преминаването от 1 февруари 2010 г. на информационното обслужване на здравноосигурителния статус към НАП 26.01.2010 11:56:35
Актуализация на"Изисквания при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания или групи продукти" 12.01.2010 15:14:42
Относно чл20 на Наредба 2 на МЗ от 1.7.2005г 29.12.2009 10:50:10
Относно тест-лентите One Touch Ultra 29.12.2009 10:45:41
ОТНОСНО: Приключване на бюджетната 2009 година 25.11.2009 21:12:04
Относно: Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни със шизофрения 19.11.2009 15:23:25
Относно: Изисквания на НЗОК при провеждане на инкретин базирана терапия при болни със захарен диабет 19.11.2009 15:10:26
Алгоритми, разработени от МЗ, за работа на ОПЛ, ДКЦ, МЦ, СМП и БП при случаи съмнителни за грип 28.10.2009 12:50:21
Писмо на Директора на НЗОК във връзка с изключване на лекарствени продукти от Списъка с лекарства по наредба 10/2009г 27.10.2009 13:13:57
ВАЖНО! За наложените санкции за извършени диспансерни прегледи 28.08.2009 14:35:10
Относно Наредба 4 от 4.3.2009г за предписване и отпускане на лекарствени продукти 13.08.2009 11:01:01
Фирма Тонекс 2000 ООД:Професионално зареждане на тонер касети.Продажба и сервиз на лазерни принтери и консумативи за тях. Специални цени за общопрактикуващи лекари, диагностично-консултативни центрове, частни болници, аптеки и лаборатории. При съвместна работа получавате безплатна профилактика на копирната техника и приоритетност при изпълнение на поръчки. 16.07.2009 13:53:50
Указание по прилагане на разпоредбите на §1 от Наредба №4/04.03.2009г. и §1 от Наредба №10/24.03.2009г. за предписване и отпускане на лекарствени продукти, напълно или частично заплащани от НЗОК. 15.04.2009 09:08:58
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС! 14.04.2009 10:36:22
Д О Г О В О Р ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ 05.02.2009 09:41:25
Д О Г О В О Р ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 05.02.2009 09:34:56
ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ОТ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР/ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 05.02.2009 09:32:03
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ 05.02.2009 09:28:59
Типов договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ 05.02.2009 09:26:10
Заявление за сключване на договор за оказване на извънболнична (първична и специализирана) медицинска помощ. 02.02.2009 19:06:55
Заявление за сключване на договор за оказване на високоспециализирани медицински дейности по приложение №4 към член единствен на Наредба №40 от 24.11.2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и приложение №19 към действащия НРД 02.02.2009 19:04:01
Заявление за сключване на договор по т.7 от Решение №.......... на УС на НЗОК за оказване на болнична медицинска помощ по определени клинични пътеки от лечебни заведения за СИМП (МЦ, МДЦ, ДКЦ) с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа 02.02.2009 18:57:01
Д О Г О В О Р ЗА АВАНСОВО ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 02.02.2009 18:32:14
РЕГУЛАТИВНИ СТАНДАРТИ 02.02.2009 12:15:00
ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИСТ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА" 02.02.2009 12:03:59
ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ 02.02.2009 11:42:12
ПЪРВИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ 02.02.2009 11:28:13
СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО 02.02.2009 10:43:26
КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ,ЗА КОИТО НЗОК СКЛЮЧВА ДОГОВОР С ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ 02.02.2009 08:39:52
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ НА ЛИЦА, ОСИГУРЕНИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ 30.01.2009 18:45:53
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С НЗОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСМД ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №4 КЪМ ЧЛЕН ЕДИНСТВЕН НА НАРЕДБА №40 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК 29.01.2009 09:44:26
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 27.01.2009 16:52:39
"ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИСТ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА" 27.01.2009 16:49:18
ДЕЙНОСТИ НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО „ДЕТСКИ БОЛЕСТИ” ПО ПРОГРАМА „ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ” ПО ПРОГРАМА „МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" И НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОФИЛАКТИКА НА ЗЗОЛ ОТ РИСКОВИ ГРУПИ 26.01.2009 10:48:10
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТ НЗОК ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2007 И 2008 ГОДИНА 20.01.2009 10:00:31
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА (ДВ, БР. 106 ОТ 2004 Г.) 17.01.2009 09:21:40
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТ НЗОК ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - НОЕМВРИ 2007 И 2008 ГОДИНА 21.12.2008 11:48:07
Изплатени средства на лечебни заведения за болнична помощ от НЗОК за периода Януари - Октомври 2007 и 2008 година 27.11.2008 11:38:48
ОБРЪЩЕНИЕ НА Д-Р С. ЦЕКОВА КЪМ КОЛЕГИТЕ ОТ СИМП 27.10.2008 12:47:59
Изплатени средства на лечебни заведения за болнична помощ от НЗОК за периода Януари - Септември 2007 и 2008 година 10.10.2008 12:27:40
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА 09.10.2008 12:40:50
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2008 - 2013 Г 07.10.2008 16:48:07
Най-четено
Връзки
Етични кодек...
Удостоверени...
Сайтове с мед...
Други докуме...
Членове на Ко...
Дубликат на У...
Контакти
ОБЯВИ
Членове на Ко...
Последно във форума
изпращане на...
относно Анке...
новите рецеп...
Превенция на...
Новите прави...
Трябва ли БЛС...
Национална з...
"Св.Анна&quo...
Как да се орг...
СДО
Администрация